Chỉnh sửa quy trình làm việc đã cấu hình

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khi bạn đã định cấu hình quy trình làm việc trong Feed, bạn vẫn có thể chỉnh sửa các thông số sau:

  • Cài đặt cấu hình người dùng tham gia vào quy trình workflow (ví dụ: người dùng phê duyệt yêu cầu nghỉ việc)
  • Thay đổi quyền truy cập cho quy trình workflow
  • Chỉnh sửa điều kiện quy trình workflow

Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn cấu hình dòng công việc trong  Workflow> Dòng công việc trong Feed :

Định cấu hình người dùng tham gia vào quy trình làm việc

Mở Workflow, chọn Tác vụ> Cài đặt cấu hình Workflow ( Actions > Configure Workflow) :

Mở tùy chọn quy trình workflow và chọn Hằng số :

Chọn người dùng tham gia vào các bước phê duyệt thực thi quy trình công việc:

 

Quyền truy cập quy trình Workflow:

Mở Workflow > Workflow trong Feed – mở workflow mà bạn muốn chỉnh sửa, chọn Hành động> Thay đổi tùy chọn workflow :

Đến phần Truy cập ( Access ) – tại đây bạn có thể thêm hoặc xóa người dùng và chọn cấp độ truy cập cho họ:

Chỉnh sửa quy trình làm việc

Nếu bạn muốn tùy chỉnh quy trình workflow, thì trình chỉnh sửa trực quan quy trình workflow ở Feed đã có sẵn. Mở Workflow> Workflow ở Feed  – mở dòng công việc bạn muốn chỉnh sửa, chuyển đến  Hành động> Cài đặt cấu hình Workflow , mở menu hành động của workflow và chọn Chỉnh sửa:

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa mẫu quy trình kinh doanh (quy trình workflow:

Đọc thêm về Chỉnh sửa trực quan quy trình nghiệp vụ tại đây

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 28