Các Đường ống và Kênh bán hàng trong Bitrix24 CRM

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Nếu bạn là người dùng Bitrix24 Start +, Standard, CRM + hoặc Professional, giờ đây bạn có quyền truy cập vào nhiều đường ống (Pipelines) và kênh bán hàng (Sales funnels).

Vì sao nó lại quan trọng? Giả sử, bạn điều hành một doanh nghiệp đại lý xe hơi. Điều này có nghĩa là bạn có nhiều nguồn thu nhập đa kênh – bạn cung cấp xe hơi, phụ tùng, bảo hiểm, chấp nhận giao dịch và sửa chữa – rất nhiều loại dịch vụ khác nhau.

Vấn đề là quy trình bán hàng cho xe mới hoặc đã qua sử dụng hoàn toàn khác với bán phụ tùng xe hoặc bảo hiểm. Thiết lập một buổi lái thử nghiệm là một giai đoạn quan trọng để bán hoặc cho thuê xe hơi, nhưng đơn giản là nó không áp dụng cho việc bán bảo hiểm hoặc thay dầu xe, và không liên quan đến nhiều giai đoạn bán hàng. Ngay cả khi bạn bán một sản phẩm, bán chéo lại và gia hạn thường được coi là các đường ống khác nhau.

Đó là lý do tại sao nhiều đường ống và phễu bán hàng rất tiện dụng. Nếu bạn đang sử dụng gói Miễn phí, trước tiên, hãy truy cập Đăng ký (Subscription ) và nhấp vào ‘Nâng cấp’ (Upgrade) để kích hoạt bản dùng thử Bitrix24 Professional 30 ngày. Sau đó, đi tới Cài đặt CRM > Điểm bắt đầu > Giao dịch đường ống (Deal Pipelines) và thêm Đường ống mới (New Pipeline):


Quan trọng: nhiều đường ống và kênh bán hàng có sẵn cho các thuê bao gói Bitrix24 Start +, CRM +, Standard hoặc Professional.

  • Bitrix24 Start + plan – 2 đường ống, một trong số đó là Chung (đường ống mặc định) và một đường ống khác là đường ống tùy chỉnh có thể được tạo trong Cài đặt CRM.
  • Gói chuẩn Bitrix24 – 10 đường ống, một trong số đó là Chung (đường ống mặc định) và chín đường còn lại là các đường ống tùy chỉnh có thể được tạo trong Cài đặt CRM.
  • Gói Bitrix24 CRM + – 10 đường ống, một trong số đó là Chung (đường ống mặc định) và chín đường ống còn lại là các đường ống tùy chỉnh có thể được tạo trong Cài đặt CRM.
  • Gói Bitrix24 Professional – không giới hạn số lượng đường ống.


Bạn cũng có thể thay đổi số sắp xếp ở đây, nếu cần thiết. Sau đó nhấp vào Chỉnh sửa các giai đoạn và tạo các giai đoạn mới. Mỗi đường ống có thể có các giai đoạn khác nhau (bạn có thể tùy chỉnh tên giai đoạn, thứ tự & màu sắc).

Quan trọng: bây giờ, khi bạn tạo một thỏa thuận mới, bạn nên chọn đường ống nào nên thuộc về.
Xin lưu ý rằng bạn sẽ không thể thay đổi kết nối đường ống sau khi thỏa thuận đã được tạo (không có trường “đường ống” trong mẫu thỏa thuận). Để thêm giao dịch mới, trước tiên, chọn đường dẫn trên trang Giao dịch và sau đó nhấp vào tab Thêm.

Theo mặc định, tất cả người dùng có đường ống chung. Bitrix24 Bắt đầu +, CRM +, Quản trị viên gói Tiêu chuẩn (Standard) hoặc Chuyên nghiệp (Professional) (hoặc người dùng có tùy chọn “người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt” trong Cài đặt CRM> Quyền truy cập được bật) có thể thêm đường ống tùy chỉnh trong Cài đặt CRM. Bạn có thể tùy chỉnh biểu mẫu thỏa thuận cho từng đường ống, cho lần nhấp đó thêm giao dịch mới và chọn đường dẫn, định cấu hình biểu mẫu & lưu (hoặc lưu cho tất cả người dùng).
Quan trọng: bạn có thể định cấu hình quyền truy cập (Access permissions) cho từng đường ống trong Cài đặt CRM > Quyền truy cập > Vai trò chỉnh sửa (Edit Role) (quyền truy cập có thể được định cấu hình cho các hành động khác nhau như đọc, thêm, cập nhật, xóa, xuất, nhập đường ống thỏa thuận và các giai đoạn của nó).

Sau khi bạn làm điều đó, bạn có thể truy cập Kênh bán hàng và chọn đường ống nào bạn muốn xây dựng kênh để phân tích quy trình bán hàng của mình và ước tính doanh số trong tương lai.

Đọc thêm về Kênh bán hàng trong bài viết – Kênh bán hàng.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 86