Cho phép truy cập vào Bitrix24 của bạn để được hỗ trợ kỹ thuật

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Đôi khi để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Bitrix24 cần quyền truy cập quản trị vào tài khoản của bạn. Để ngăn người dùng của chúng tôi gửi dữ liệu đăng nhập cá nhân của họ cho chúng tôi, chúng tôi đã phát triển một thuật toán đặc biệt cho phép quản trị viên Bitrix24 đảm bảo quyền truy cập an toàn vào tài khoản của họ để được hỗ trợ kỹ thuật Bitrix24.

Nếu bạn đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi và chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cần kiểm tra cài đặt tài khoản của bạn, chuyên gia này sẽ gửi cho quản trị viên một yêu cầu truy cập tạm thời.

techsup2.png

Nếu bạn từ chối yêu cầu này, nhân viên của chúng tôi sẽ không thể truy cập vào tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu ảnh chụp màn hình của cài đặt tài khoản; sau đó, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thực hiện một số thay đổi trong cài đặt. Vấn đề sẽ được giải quyết bằng mọi cách. Tuy nhiên, điều này sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Quyền truy cập được cấp trong bảy ngày, nhưng bạn có thể hủy quyền truy cập bất kỳ lúc nào.

techsup1.png
Lưu ý rằng bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Bitrix24 trước. Chỉ khi đó yêu cầu truy cập mới được bắt đầu. Chỉ quản trị viên mới có thể chấp nhận yêu cầu quyền truy cập vào tài khoản.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 10