Danh bạ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Danh bạ trong Bitrix24 chứa thông tin chi tiết về khách hàng và được sử dụng khi tạo giao dịch.

Cách làm việc với danh bạ

Nhấp vào CRM> Danh bạ.

Hình 1: Hướng dẫn làm việc với danh bạ

Có một thanh tìm kiếm ở đầu trang mà bạn có thể sử dụng để tìm kiếm danh bạ hoặc lọc danh sách liên lạc.

Hình 2: Hướng dẫn làm việc với danh bạ

Nhấp vào nút bánh răng để nhập hoặc xuất danh bạ và thực hiện điều khiển trùng lặp.

Hình 3: Hướng dẫn làm việc với danh bạ

Danh sách liên lạc

Trong danh sách Liên hệ, bạn có thể xem thông tin chính về khách hàng của mình – tên, hoạt động, người chịu trách nhiệm và ngày tạo.

Bạn có thể nhấp vào nút bánh răng để thiết lập cấu hình thông tin nào được hiển thị trong danh sách liên lạc.

Hình 5: Thiết lập hiển thị

Bạn có thể chuyển sang chế độ xem Báo cáo nếu cần.

Hình 6: Chuyển chế độ xem

Có rất nhiều dạng báo cáo trong phần này giúp bạn phân tích công việc của mình với các liên hệ.

Nhấp vào bất kỳ liên hệ nào trong danh sách để xem thêm thông tin về khách hàng.

Hình 7: Xem thông tin khách hàng

Hoạt động có sẵn

Bạn có thể thực hiện các hành động cơ bản với một liên hệ – xem, chỉnh sửa, sao chép, xóa. Ngoài ra, bạn có thể lập kế hoạch hoạt động hoặc tạo một phần tử CRM mới (thỏa thuận, báo giá hoặc hóa đơn).

Hình 8: Các hoạt động có sẵn

Nếu bạn cần thực hiện một hành động với một số liên lạc, chỉ cần chọn chúng và nhấp vào chọn nút hành động .

Hình 9: Hành động với một số liên hệ

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 66