Phễu trong báo cáo phân tích

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Kênh bán hàng được hiển thị trong khách hàng tiềm năng (Lead), giao dịch (Deal) hoặc hóa đơn báo cáo (Invoices) phân tích phản ánh số lượng yếu tố trải qua từng giai đoạn \ trạng thái (Stage \ Status) cho giai đoạn báo cáo.

Kênh bán hàng không hiển thị số lượng khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch ở giai đoạn cụ thể tại thời điểm này. Các yếu tố CRM (khách hàng tiềm năng, giao dịch, hóa đơn) được gửi giữa các cấp Phễu bán hàng (Sale Funnel) tùy thuộc vào cách họ vượt qua các giai đoạn / trạng thái trong khoảng thời gian được đặt trong báo cáo.

Nói chung, cùng một khách hàng tiềm năng (hoặc thỏa thuận) vượt qua tất cả hoặc ít nhất một số cấp trong Phễu bán hàng tại vài giai đoạn báo cáo.

Ví dụ: nếu bạn có 1 khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian báo cáo đã đặt và khách hàng tiềm năng này được chuyển đổi và đã vượt qua tất cả các trạng thái:


Phễu bán hàng sẽ nhìn như thế này:

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 403