Xuất tác vụ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Danh sách tác vụ có thể được xuất sang dạng Excel hoặc Outlook . Nhấp vào  biểu tượng Cài đặt ở góc bên phải phía trên danh sách và tìm tùy chọn Xuất danh sách .

Hình 1: Xuất tác vụ sang dạng Excel hoặc Outlook

Chú ý: Xuất tác vụ chỉ bao gồm chi tiết nhiệm vụ, tác vụ đang được bàn bạc sẽ không được xuất.

Xuất sang Excel

Hình 2: Tác vụ được xuất dạng Excel

Bạn sẽ chỉ có thể xuất các trường mặc định. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã bật tất cả các trường mặc định trong cài đặt danh sách tác vụ (đã thêm tất cả các cột có sẵn vào danh sách) để xuất chúng.

Xuất sang Outlook

Bạn cần định dạng cấu hình xuất Bitrix24 & Outlook chỉ một lần, hơn nữa việc đồng bộ hóa sẽ được thực hiện tự động. Các trường sau được đồng bộ hóa giữa cả Outlook & Bitrix24: tên nhiệm vụ, mô tả, trạng thái, mức độ ưu tiên, người chịu trách nhiệm, thời hạn, ngày kế hoạch bắt đầu .

Xin lưu ý: Outlook 2007 hoặc cao hơn là bắt buộc để xuất các tác vụ của Bitrix24 sang Outlook.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 75