Cài đặt bộ chứa Trình quản lý thẻ của Google

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Trình quản lý thẻ của Google là một công cụ miễn phí cho phép bạn quản lý và triển khai các thẻ tiếp thị trên trang web của mình mà không phải sửa đổi mã. Để sử dụng nó với các trang web được tạo trong Bitrix24.Sites, bạn cần chỉ định ID bộ chứa Trình quản lý thẻ của Google trong cài đặt trang web.

Làm thế nào để làm điều đó

Mở trang web Trình quản lý thẻ của Google và nhấp vào Bắt đầu miễn phí.

Nhấp vào Tạo tài khoản.

Hoàn thành mẫu.

Sao chép ID container.

Nhập ID này vào trường tương ứng trong phần cài đặt trang web hoặc trang web.

θ Đọc thêm về định cấu hình vùng chứa và thẻ trong bài viết – Thiết lập và cài đặt Trình quản lý thẻ.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 99