Chuyển đổi khách hàng tiềm năng (tạo bản ghi CRM mới)

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi khách hàng tiềm năng Bitrix24 CRM của mình thành địa chỉ liên hệ, công ty hoặc giao dịch (hoặc cho nhiều thực thể cùng một lúc) giữ cho khách hàng tiềm năng cả giá trị và hoạt động trường mặc định & tùy chỉnh được chuyển đổi.

Cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng:

Có 3 cách để chuyển đổi khách hàng tiềm năng:

A. Từ danh sách khách hàng tiềm năng – với sự trợ giúp của tùy chọn “Tạo (Generate) ” trong thanh menu:

generate for lead

B. Từ danh sách khách hàng tiềm năng – thông qua thay đổi trạng thái (trạng thái cuối cùng “khách hàng tiềm năng hoàn thành” – tạo (generate)):

convert from status

C. Từ trang trượt của Khách hàng tiềm năng:

convertlead10

Các bước chuyển đổi:

1. Nhấp vào “Tạo (Generate)”.

2. Chọn loại bản ghi CRM bạn muốn tạo – nó có thể dẫn đến chuyển đổi liên hệ, dẫn đến công ty, dẫn đến giao dịch hoặc dẫn đến kết hợp nhiều bản ghi.

Hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi tự động.

Nếu khách hàng tiềm năng của bạn có các trường tùy chỉnh

Nếu khách hàng tiềm năng có bất kỳ trường tùy chỉnh nào mà loại bản ghi CRM đã chọn không có (ví dụ: bạn có trường tùy chỉnh khách hàng tiềm năng là “Thích thú (Interest)”, nhưng mẫu liên hệ lại không có) – bạn sẽ nhận được thông báo sau khi thực hiện chuyển đổi đầu tiên:

convertlead11

Biểu mẫu hiển thị các trường tùy chỉnh mà sẽ được thêm vào bản ghi CRM mới. Hệ thống sẽ tạo các trường tùy chỉnh mới cho loại bản ghi CRM này (ví dụ: các trường tùy chỉnh khách hàng tiềm năng sẽ được thêm vào biểu mẫu liên hệ) và bạn sẽ không nhìn thấy bảng thông báo này lần tới khi bạn thực hiện cùng một loại chuyển đổi.

Phần bắt buộc (Required fields)

Nếu biểu mẫu khách hàng tiềm năng không đủ dữ liệu để điền vào các trường bắt buộc của bản ghi mới (ví dụ: khách hàng tiềm năng của bạn không có các trường “Tên” & “Tên họ” – được yêu cầu cho biểu mẫu liên hệ) – bạn sẽ cần điền chúng vào biểu mẫu bản ghi CRM mới và sẽ được tự động mở.

Thêm các giá trị cần thiết và tiếp tục.

Thỏa Thuận Ưu Tiên (Deal Preferences)

Nếu bạn có nhiều đường ống được hình thành cho các giao dịch, hệ thống sẽ yêu cầu bạn chọn đường ống mà khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển đổi tới.

Chuyển đổi hoạt động (Activities conversion)

Hoạt động của Khách hàng tiềm năng (Leads) cũng sẽ được chuyển đổi sang bản ghi CRM mới. Bạn sẽ tìm thấy chúng trong trang chi tiết hồ sơ mới.

Chuyển đổi Khách hàng tiềm năng (Converted Lead)

⊗ Quan trọng: bạn có thể xóa khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi, nhưng trong trường hợp này, bạn sẽ không có khả năng làm việc với các hoạt động được chuyển đổi sang bản ghi CRM mới.

Một số bản ghi CRM có thể được tạo từ cùng một khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi (nó sẽ không bị khóa sau khi chuyển đổi lần đầu).

Tất cả các bản ghi CRM mới được tạo từ khách hàng tiềm năng có thể được tìm thấy trong các phần tương ứng trong trang chi tiết khách hàng tiềm năng: danh bạ, công ty, thoa thuận.

Kiểm soát trùng lặp (Duplicate control)

Vì Khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi không bị khóa, có thể xảy ra việc nhóm bán hàng của bạn chuyển đổi cùng một khách hàng tiềm năng thành cùng một loại bản ghi CRM (ví dụ: khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi thành một số liên hệ giống hệt nhau) – nếu điều đó không được cố tình thực hiện, bạn có thể sử dụng tùy chọn Kiểm soát trùng lặp để tìm và hợp nhất các bản sao.

duplicatecontrol1

Tìm kiếm các bản sao theo Trường (Field) – và chọn nếu bạn muốn hợp nhất hoặc bỏ qua các bản sao. Để tìm ra các kết quả trùng lặp – bấm vào (+) Tab:

duplicatecontrol2

Xin lưu ý rằng người dùng CRM phải được định cấu hình Quyền truy cập để có thể truy cập tùy chọn kiểm soát trùng lặp (truy cập vào hành động “xóa”).

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 63