Thay đổi thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu Bitrix24 của tôi

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Cách thay đổi thông tin đăng nhập Bitrix24 của tôi

Bạn có thể thay đổi thông tin đăng nhập Bitrix24 trong Hồ sơ Bitrix24 của mình . Đây là cách:

 • Đăng nhập vào hồ sơ Bitrix24 của bạn và nhấp vào nút Thay đổi trong phần Email.

  changelogin1.jpg

 • Nhập địa chỉ email mới (đăng nhập) và mật khẩu hiện tại của bạn. Bạn có thể bật tùy chọn Cập nhật tài khoản người dùng trên tất cả các tùy chọn của Bitrix24 được kết nối để áp dụng các thay đổi cho tất cả các tài khoản Bitrix24 của mình ( Trường email liên hệ trong tài khoản Bitrix24 của bạn). Sau đó nhấp vào Lưu.

  changelogin2.jpg

 • Mở hộp thư đến của bạn (địa chỉ email mới)> tìm thư “xác nhận địa chỉ email”> xác nhận địa chỉ email mới của bạn.

  changelogin3.jpg

 • Xong! Thông tin đăng nhập Bitrix24 của bạn đã được cập nhật thành công.

Thông báo lỗi “Người dùng có email này đã tồn tại”

changelogin6.jpg

 

Cách thay đổi mật khẩu Bitrix24 của tôi

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Bitrix24 của mình không chỉ bằng cách sử dụng tùy chọn quên mật khẩu mà còn trên trang Hồ sơ mạng Bitrix24 của bạn.

 • Đăng nhập vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của bạn và nhấp vào nút Thay đổi trong phần Mật khẩu .
  changelogin4.jpg
 • Nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới của bạn. Nhấp vào Lưu .
  changelogin5.jpg
 • Hoặc bạn có thể chuyển đến Tài khoản Bitrix24> Hồ sơ của tôi > Mật khẩu .
  Password1.jpg
 • Trong phần Xác thực , nhấp vào nút Chỉnh sửa bên cạnh dấu Mật khẩu .
  password2.jpg
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 223