Người kiểm soát thông tin liên lạc của khách hàng và giao dịch

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể thêm người kiểm soát thông tin liệc lạc cho khách hàng tiềm năng hoặc một giao dịch. Người quan sát có thể xem trường CRM, gửi và đọc tin nhắn trong cuộc trò chuyện của  trường CRM

Hình 1: Thêm đối tượng kiểm soát thông tin

Cách hoạt động

Có 1 trường quan sát ở biểu mẫu khách hàng hoặc giao dịch. Nhấp vào Thêm người quan sát để thêm đối tượng quan sát vào biểu mẫu này

Hình 2: Nơi thêm đối tượng quan sát

Chú ý: Nếu không có trường Người quan sát trong biểu mẫu khách hàng  hoặc giao dịch, hãy nhấp vào Chọn trường> Người quan sát 

Hình 3: Thêm đối tượng quan sát với trường hợp không có trường thông tin trong biễu mẫu

Chọn đối tượng mà bạn muốn trở thành người quan sát và nhấp vào Lưu .

Hình 4: Chọn và lưu đối tượng quan sát

Những đối tượng này sẽ thấy sẽ thấy khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch này trong danh sách

Giao tiếp trong trường CRM

Đối tượng có trách nhiệm hoặc người quan sát có thể mời đồng nghiệp đến một cuộc trò chuyện đặc biệt.

Hình 5: Mời đồng nghiệp vào cuộc trò chuyện

Tất cả các đồng nghiệp được mời để trò chuyện này tự động trở thành quan sát viên.

Hình 6: Trở thành quan sát viên khi vào nhóm

Cuộc trò chuyện này sẽ xuất hiện trong danh sách cuộc trò chuyện của tất cả nhân viên được mời tham gia

Hình 7: Danh sách các cuộc trò chuyện

Lưu ý: Nếu bạn thêm người quan sát khi trò chuyện đã được tạo, họ sẽ không tự động được thêm vào trò chuyện. Để được thêm vào , người quan sát cần nhấp vào cuộc trò chuyện này trong trường CRM.

Hình 8: Vào cuộc trò chuyện trong biểu mẫu CRM

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 45