Tổng quan về cấu trúc công ty

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trang Cấu trúc Công ty Bitrix24 thể hiện trực quan hệ thống phân cấp của các văn phòng và phòng ban của công ty.

Tại sao cấu trúc công ty lại quan trọng?

Thứ nhất, nếu công ty của bạn có số lượng nhân viên lớn và hệ thống phân cấp phòng ban sâu rộng, thì nhân viên của bạn sẽ sử dụng đại diện trực quan này của công ty. Thứ hai, một số công cụ Bitrix24 yêu cầu Cấu trúc công ty được thiết lập. Ví dụ: báo cáo công việc luôn được gửi cho người giám sát trực tiếp được chọn trong Cấu trúc công ty.

Xem cấu trúc công ty

Nhấp vào Nhân viên trong menu bên trái> Cấu trúc công ty để xem Cấu trúc công ty.

Cấu trúc công ty trong Bitrix24 chứa các khối đại diện cho các phòng ban. Một khối như vậy hiển thị tên của tên phòng ban, tên của người đứng đầu bộ phận và một danh sách các nhân viên. Nếu có quá nhiều nhân viên trong một phòng ban, bạn có thể xem danh sách đầy đủ các nhân viên bằng cách nhấp vào liên kết với số lượng nhân viên ở cuối khối.

Hình 1: Xem cấu trúc công ty

Mỗi phòng ban có thể có số lượng không giới hạn của các phòng ban phụ.

Làm thế nào để thêm một phòng ban mới?

Chỉ Quản trị viên mới có thể chỉnh sửa Cấu trúc Công ty.

Nhấp vào nút Thêm phòng ban > nhập tên phòng ban > chọn phòng ban Gốc. Bạn cũng có thể chọn Giám sát bộ phận nếu bạn cần.

Hình 2: Thêm một phòng ban mới

Một phòng ban có thể chỉ có 1 giám sát viên.

Làm thế nào để chuyển một nhân viên từ phòng ban này sang phòng ban khác?

Chỉ cần kéo và thả hình đại diện người dùng giữa các phòng ban để chuyển nhân viên từ phòng ban này sang phòng ban khác.

Hình 3: Chuyển một nhân viên từ phòng ban này sang phòng ban khác

Nếu bạn cần một nhân viên đồng thời ở cùng một số phòng ban, chỉ cần giữ nút Shift và kéo và thả hình đại diện của anh ấy giữa các phòng ban.

Bạn có thể di chuyển các phòng ban chính hoặc các phòng ban phụ giống như nhân viên.

Hình 4: Di chuyển các phòng ban chính hoặc các phòng ban phụ giống như nhân viên
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 110