Lỗi “Chúng tôi không thể tìm thấy người dùng này”

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khi người dùng cố gắng đăng nhập vào tài khoản Bitrix24, họ có thể nhận được thông báo lỗi:

Lỗi này có thể xảy ra nếu người dùng đã đăng nhập vào tài khoản Mạng Bitrix24 không được kết nối với Tài khoản Bitrix24 đã chọn.

Có hai lý do có thể cho điều đó.

Người dùng này chưa bao giờ tồn tại trên Tài khoản Bitrix24 đã chọn

Trong trường hợp này, quản trị viên cần mời người dùng vào Tài khoản Bitrix24 này.

Người dùng này tồn tại trên Tài khoản Bitrix24 đã chọn, nhưng sử dụng thông tin đăng nhập sai

Trong trường hợp này, có nghĩa là người dùng đã sử dụng một địa chỉ email khác để đăng nhập hoặc đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng nhập.

Quản trị viên Tài khoản Bitrix24 có thể kiểm tra xem người dùng này có thông tin đăng nhập nào và gửi thông tin này cho người dùng.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 10