Lập kế hoạch khối lượng công việc cho nhân viên

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bên cạnh mục khối lượng công việc của nhóm , bạn cũng có thể sử dụng Báo cáo nhiệm vụ để theo dõi thời gian dành cho nhiệm vụ.

Bạn có thể ước tính nên dành bao nhiêu thời gian cho một nhiệm vụ và sau khi hoàn thành nó, hãy so sánh với thời gian thực sự đã được sử dụng.

Báo cáo theo dõi nguồn lực của nhân viên cho thấy mỗi nhân viên mất bao lâu để hoàn thành các nhiệm vụ. Báo cáo có thể được chia nhỏ bởi các dự án.

Hình 1: Báo cáo theo dõi nguồn lực của nhân viên

Khi tạo hoặc chỉnh sửa nhiệm vụ, hãy nhấp vào ô trống Theo dõi thời gian và đặt khoảng thời gian ước tính cho nhiệm vụ.

Hình 2: Theo dõi thời gian và đặt khoảng thời gian ước tính cho nhiệm vụ

Nếu bạn muốn thực hiện một số sửa đổi cho báo cáo Theo dõi nguồn lực nhân viên, vui lòng Sao chép báo cáo trước. Các sửa đổi của bạn sẽ được lưu dưới dạng bản sao báo cáo, khi các báo cáo mặc định sẽ ở định dạng ban đầu.

Hình 3: Sao chép báo cáo nguồn lực nhân viên

Trình hướng dẫn báo cáo sẽ hiển thị các điều kiện báo cáo Theo dõi nguồn lực nhân viên có thể được sửa đổi. Sử dụng tùy chọn Thêm  để thêm các trường nhiệm vụ vào các cột báo cáo.

Hình 4: Trình hướng dẫn báo cáo

Xin lưu ý rằng nhân viên của bạn nên sử dụng tùy chọn Start Time Tracker khi làm việc trên các nhiệm vụ để tính thời gian dành cho nhiệm vụ.

Hình 5: Tùy chọn Start Time Tracker
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 76