Nhiệm vụ qua Email cho người không dùng Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Người chịu trách nhiệm, người tham gia và người quan sát có thể được chọn không chỉ là những người dùng tài khoản Bitrix24 mà còn được thêm dưới dạng người dùng bên ngoài qua địa chỉ Email. Trong trường hợp này, nhiệm vụ sẽ được chia sẻ với người dùng qua Email:

Hình 1: Bạn có thể thêm người chịu trách nhiệm với người không có tài khoản Bitrix24

Người không có tài khoản Bitrix24 sẽ nhận được mô tả nhiệm vụ dưới dạng thông báo Email và sẽ có thể được tham gia vào nhiệm vụ bằng cách trả lời Email hoặc nhấp vào liên kết bên trong thông báo Email (Chi tiết nhiệm vụ sẽ được mở trong liên kết đó)

Hình 2: Người không có tài khoản Bitrix24 sẽ nhận được thông báo nhiệm vụ thông qua Email.

Tất cả các nhận xét và tệp được thêm vào nhiệm vụ Email hoặc qua trang web sẽ được tự động đính kèm vào nhiệm vụ.

Hình 3: Những nhận xét hoặc tệp đính kèm được tự động thêm vào nhiệm vụ.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 52