Tính toán lợi nhuận trên bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Quy tắc tự động hóa có thể thực hiện các hoạt động toán học khác nhau. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tự động hóa quy trình tính toán lợi nhuận bằng cách sử dụng các quy tắc tự động hóa.

Định cấu hình các trường trong biểu mẫu phần tử CRM

Nhấp vào CRM —> Cài đặt —> Cài đặt biểu mẫu và báo cáo —> Trường tùy chỉnh.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Nhấp vào nútThêm trường để tạo các trường tùy chỉnh cho giao dịch.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Tạo hai trường tùy chỉnh. Đặt tên cho chúng là “Chi phí” và “Lợi nhuận”. Chọn loại Số cho cả hai trường này.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Thêm một thỏa thuận mới và mở nó. Trong phần Giới thiệu về giao dịch , bấm Chọn trường —> chọn trường tùy chỉnh Lợi nhuận và Chi phí.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Nhấp vào nút bánh răng bên cạnh trường Chi phí —> nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Đánh dấu trường là “bắt buộc” bắt đầu với giai đoạn thứ hai. Lưu thay đổi.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Định cấu hình quy tắc tự động hóa

Nhấp vào Tự động hóa.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Nhấn vào quy tắc tự động hóa Configure —> thêm Sửa yếu tố quy tắc tự động hóa đến giai đoạn thỏa thuận thứ hai.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Xóa trường Tên —> chọn trường Lợi nhuận.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Loại = đến lĩnh vực lợi nhuận —> nhấp vào nút menu bên cạnh lĩnh vực này —> bấm Deals —> thu nhập. Sau đó nhập —> chọn trường Chi phí.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Nếu bạn không mắc lỗi, giá trị trường Lợi nhuận sẽ là = {{Thu nhập}} – {{Chi phí}}. Lưu thay đổi.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Làm thế nào nó hoạt động

Sau khi tạo thỏa thuận, thêm các sản phẩm mà khách hàng đã chọn.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Khi chuyển giao dịch sang giai đoạn thứ hai, bạn cần thêm thông tin về chi phí.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Quy tắc tự động hóa được kích hoạt và trường Profit được hoàn thành.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Bạn có thể kiểm tra quy tắc Tự động hóa đã được kích hoạt trong phần Tự động hóa:

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Báo cáo lợi nhuận

Chuyển đến phần Báo cáo —> bấm Thêm báo cáo.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Thêm các trường Chi phí và Lợi nhuận. Lưu thay đổi.

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24

Đó là cách báo cáo sẽ như thế nào:

tính toán lợi nhuận trên bitrix24
tính toán lợi nhuận trên bitrix24
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 68