Xoá Workflow

Thời gian đọc dưới 1 phút

Để xoá workflow, nhấp vào Workflow > Workflow in Feed > Chọn workflow mà bạn muốn xoá.

deleteworkflow1.png

Nhấp vào Action > Thay đổi tuỳ chọn quy trình làm việc ( Change workflow preferences )
deleteworkflow2.png

Chọn Actions > Delete workflow.
deleteworkflow3.png

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 39