Export dữ liệu CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Danh sách tất cả các liên hệ, công ty, giao dịch, khách hàng tiềm năng, báo giá hoặc hóa đơn của Bitrix24 có thể dễ dàng được Export. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn xuất trong List View trong menu Cài đặt :

Export dữ liệu CRM
Export dữ liệu CRM

Ví dụ: chọn một trong các tùy chọn Export có sẵn cho danh bạ bằng cách nhấp vào nút bánh răng ở góc phải:

Export CRM data
Export CRM data
Quan trọng: bạn có thể xuất danh sách khách hàng tiềm năng CRM, danh bạ, công ty, giao dịch với các giá trị trường tùy chỉnh. Xin lưu ý rằng các hoạt động CRM không thể được xuất khẩu. Xuất khẩu không có sẵn cho danh mục sản phẩm.

Export trường tùy chỉnh

Để có thể xuất bản ghi CRM (khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty, giao dịch) với tất cả các giá trị trường, bao gồm các trường tùy chỉnh, trước tiên bạn cần định cấu hình chế độ xem danh sách CRM.

Đây là cách thực hiện:
B1. đi đến chế độ xem Danh sách cho các bản ghi CRM của bạn.
B2. nhấp vào nút bánh răng ở phía trên bên trái phía trên danh sách:

Export CRM data
Export CRM data

Chọn các trường bạn muốn được Export trong List View Settings > rồi nhấp vào Apply.

Export CRM data
Export CRM data

Bây giờ các trường đã chọn được thêm vào danh sách và có thể được Export.

Không phải tất cả các địa chỉ liên lạc đã được xuất.

Có thể một sốliên hệ của bạn có tùy chọn Use in contacts export bị vô hiệu hóa. Đây là cách bạn có thể làm cho tất cả các liên hệ tham gia xuất khẩu:
Mở Bộ lọc phía trên danh sách liên lạc và thêm trường “Mark for export”:

Export dữ liệu CRM
Export dữ liệu CRM

Lọc tất cả các liên hệ của bạn theo tham sốMark for export no:

Export dữ liệu CRM
Export dữ liệu CRM

Sau khi bạn có danh sách các liên hệ không tham gia xuất, chọn action > Include in export:

Export dữ liệu CRM
Export dữ liệu CRM

Số lượng giao dịch xuất nhiều hơn số lượng giao dịch thực tế

Điều này xảy ra khi thỏa thuận có một số sản phẩm bên trong. Ví dụ: nếu thỏa thuận có 2 sản phẩm, giao dịch đó sẽ được hiển thị trong tệp xuất Excel hai lần.

Reports Export

Bạn có thể xuất  individual reports từ CRM> Reports:

Export dữ liệu CRM
Export dữ liệu CRM

Quan trọng: báo cáo phân tích sáng (xem báo cáo cho khách hàng tiềm năng, giao dịch, hóa đơn) không thể được export tại thời điểm này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 54