Kết nối WeChat

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bạn có thể kết nối WeChat với Bitrix24 bằng bot WeChat.
Nhấp vào Contact Center > WeChat > Connect.

Bạn cần ba tham số để kết nối WeChat với Bitrix24: URL, Token và IP Whitelist. Các tham số này được hiển thị sau khi bạn nhấp vào nút Kết nối trong Bitrix24.
Ngoài ra, bạn cần ba tham số khác: ID nhà phát triển (AppID), Mật khẩu nhà phát triển (AppSecret) và Khóa mã hóa tin nhắn. Các tham số này có thể được tìm thấy trong Nền tảng tài khoản chính thức của WeChat và cần được chỉ định trong Bitrix24 của bạn khi kết nối WeChat.

1. Tạo tài khoản WeChat

Trước hết, bạn cần đăng ký trong WeChat.
Để đăng ký và bắt đầu sử dụng WeChat, bạn cần được xác minh bởi người dùng đã đăng ký WeChat. Nếu người dùng này là cư dân của Trung Quốc đại lục, anh ấy/cô ấy cần phải có một tài khoản đã được tạo ít nhất sáu tháng trước và WeChat Pay được kết nối với tài khoản WeChat của anh ấy/cô ấy. Nếu người dùng không phải là cư dân của Trung Quốc đại lục, anh ấy/cô ấy cần phải có một tài khoản đã được tạo ít nhất một tháng trước. Đảm bảo người dùng xác minh bạn chưa xác minh bất kỳ ai trong ít nhất một tháng và gần đây không bị chặn.

Sau đó, bạn cần tạo một tài khoản chính thức của WeChat. Có hai loại tài khoản có thể được sử dụng để kết nối WeChat với Bitrix24: Tài khoản đăng ký WeChat đã xác minh hoặc tài khoản dịch vụ WeChat đã xác minh.

Đăng ký trong WeChat là miễn phí nhưng bạn cần trả tiền để xác minh và lặp lại quy trình xác minh hàng năm. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Điều khoản dịch vụ của WeChat tại đây – Quy tắc hoạt động nền tảng chính thức của WeChat. Sau khi tài khoản chính thức WeChat của bạn được xác minh thành công, bạn có thể kết nối WeChat với Bitrix24.

2. Kết nối WeChat với Bitrix24

  1. Đăng nhập vào Nền tảng tài khoản chính thức của WeChat

2. Nhấp vào Development —> Basic Configuration:

3. Nhấp  thay đổi cấu hình:

  • Tại đây bạn cần chỉ định URL và mã Token:

Bạn có thể tìm thấy những dữ liệu này trong phần cấu hình kết nối WeChat trong Bitrix24 của bạn:

  • Sau đó, bạn cần bật Chế độ bảo mật (Được khuyến nghị) và sao chép EncodingAESKey:

Dán khóa này vào trường Message Encryption Key (Khóa mã hóa tin nhắn):

  • Đừng quên nhấp vào nút Gửi:

4. Trong phần Cấu hình cơ bản, nhấp vào Xem> Sửa đổi và thêm địa chỉ IP Bitrix24 vào Danh sách trắng IP:

Bạn có thể tìm thấy các địa chỉ IP này trong phần cấu hình kết nối WeChat trong Bitrix24 của bạn:

5. Bây giờ bạn cần sao chép ID nhà phát triển (AppID) và Mật khẩu nhà phát triển (AppSecret):

Và dán các dữ liệu này vào các trường sửa lỗi trong phần cấu hình kết nối WeChat trong Bitrix24 của bạn:

6. Nhấp vào Kết nối.

3. Làm thế nào nó hoạt động

Một khách hàng truy cập vào trang web của bạn với Tiện ích trang web Bitrix24 được kết nối và chọn liên hệ với bạn qua WeChat.

Một mã QR đặc biệt sẽ được hiển thị trên trang web. Khách hàng cần quét mã bằng cách nhấp vào Quét mã QR trong ứng dụng di động WeChat.

Sau đó, khách hàng có thể gửi cho bạn một tin nhắn. Bạn sẽ nhận được tin nhắn đến trình nhắn tin Bitrix24 của bạn.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 313