Những hạn chế khi tạo Workflow

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Một số quy trình công việc đang chạy đồng thời- liên quan đến cùng một tài liệu có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trên Bitrix24 của bạn.

Do đó, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2017, bạn không thể chạy đồng thời nhiều hơn hai quy trình công việc liên quan đến cùng một tài liệu . Giới hạn này được áp dụng cho các khách hàng mới theo mặc định.

Đối với các khách hàng cũ của chúng tôi đã sử dụng Bitrix24 trước ngày được chỉ định , các giới hạn sau sẽ được áp dụng:

  1. Người đăng ký gói thương mại có thể đồng thời có tối đa 20 quy trình công việc đang chạy liên quan đến một tài liệu.
  2. Người dùng gói miễn phí có thể đồng thời có tối đa hai luồng công việc đang chạy liên quan đến một tài liệu.

🔻Xin lưu ý : giới hạn này phụ thuộc vào gói dịch vụ hiện tại của bạn. Ví dụ: nếu bạn có thể chạy đồng thời không quá hai workflow liên quan đến một tài liệu và muốn nâng cấp gói dịch vụ của mình, bạn vẫn có thể chạy đồng thời chỉ hai workflow sau khi nâng cấp.

Những giới hạn này không được áp dụng cho người dùng Bitrix24 On-Premise.

✏️ Đọc thêm về phiên bản Bitrix24 On-Premise – On-premise pricing

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 59