Nhập thông tin Công ty (Companies)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Nhập thông tin chi tiết của công ty chỉ trong vài nhấp chuột và tiết kiệm thời gian cho bạn.

Cách thức hoạt động

Ví dụ: hãy nhập thông tin về hai công ty.

Mở phần CRM > nhấp vào nút bánh răng > Nhập công ty (Import Companies).


Bạn cũng có thể tải xuống tập tin ví dụ (Import file example) để tiết kiệm thời gian tạo bảng tính CSV. Ngoài ra, đánh dấu Nhập chi tiết (Import detail) nếu bạn cần nhập chi tiết về ngân hàng.


Mở tệp đã tải xuống và điền vào các ô trống.


Tải tệp lên, chọn dấu phân cách cột và đảm bảo tùy chọn Nhập chi tiết (Import details) được kích hoạt.


Cấu hình trường (field mapping).


Cấu hình điều khiển trùng lặp.


Đến đây, Các công ty đã được nhập thành công.


Tất cả thông tin đã nhập xuất hiện dưới dạng CRM của công ty được nhập.

Khớp mẫu tệp được nhập

Tập hợp các thông tin được nhập có thể khác nhau và tùy thuộc vào loại mẫu chi tiết được chọn. Mẫu chi tiết là tập hợp các trường có sẵn, ví dụ, mẫu chi tiết cho các công ty và cá nhân.

Đọc thêm trong bài viết – Liên hệ hoặc mẫu chi tiết công ty.

Bạn có thể chọn một mẫu nhập mặc định (Default import template) nếu bạn có, ví dụ, một tệp chỉ có riêng chi tiết về công ty.


Nếu tệp của bạn chứa cả chi tiết về công ty và người, bạn cần hai mẫu khác nhau. Trong trường hợp này, bật tùy chọn Kết hợp tệp (Match import file templates).


Và chỉ định tên của mẫu được yêu cầu cho từng thành phần trong tệp.


Bạn cũng có thể khớp các mẫu bằng ID mẫu. Chỉ cần kích hoạt tùy chọn tương ứng. Điều này sẽ tăng tốc quá trình nhập dữ liệu.


Chỉ định ID mẫu cho từng thành phần.


Bạn có thể tìm ID mẫu trong phần Cài đặt > Điểm bắt đầu (Start point) > Liên hệ hoặc Mẫu chi tiết công ty (Contact hoặc Company Details). Chỉ cần thêm cột ID vào bảng.


Nếu các mẫu không khớp, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi và công ty không được nhập.

Bạn có thể bật mẫu Sử dụng mặc định nếu không có mẫu nào có thể khớp với mẫu trong tùy chọn nhập tệp (Use default template if no template could be matched to the one in the import file).

Trong trường hợp này, Bitrix24 sẽ cố gắng sử dụng mẫu mặc định được chỉ định ở trên.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 107