Đặt tiêu chuẩn để xem Profile cho các người dùng

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Quản trị viên có thể tạo các trường mới trong biểu mẫu hồ sơ của người dùng và đặt chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn cho tất cả người dùng.

Cách tạo một lĩnh vực mới

Mở hồ sơ (Your profile) của bạn và nhấp vào Tạo trường (Create field).

Nếu một trường đã được tạo và ẩn, bấm Chọn trường để hiển thị nó.

Chọn loại trường và cấu hình trường đấy.

Nhấp vào Lưu và trường này sẽ được thêm vào tất cả các biểu mẫu hồ sơ của người dùng.

Cách đặt chế độ xem tiểu sử chuẩn (Standard profile view) cho tất cả người dùng

Nhấp vào Chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn > Đặt làm chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn cho tất cả người dùng.

Nhân viên có thể sử dụng chế độ xem hồ sơ tiêu chuẩn hoặc định cấu hình chế độ xem tùy chỉnh của riêng họ. Nếu người dùng nhấp vào Đặt lại chế độ xem tiểu sử, chế độ xem tiểu sử sẽ được đặt thành chế độ đã được chọn bởi quản trị viên.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 77