Chuyển các trang web

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể chuyển các trang web của mình được tạo trong Bitrix24 từ tài khoản Bitrix24 này sang tài khoản Bitrix24 khác. Tất cả những gì bạn cần làm là xuất một trang web từ một tài khoản và sau đó nhập tệp lưu trữ trang web sang một tài khoản khác.

Làm thế nào để hoạt động

Vào phần Trang web> chọn trang web bạn muốn chuyển> nhấp vào Hành động> Xuất.

Nhấp vào Xuất để tạo tệp lưu trữ.

Nhấp vào Tải xuống để tải xuống tệp zip.

Chuyển đến tài khoản Bitrix24 khác> nhấp vào Trang web> nhấp vào nút bánh răng cưa> Nhập trang web.

Xong! Bây giờ bạn có thể xuất bản trang web.

Nếu bạn đã kết nối tiện ích con với trang web, kênh mở, biểu mẫu web CRM hoặc bất kỳ tích hợp nào khác, bạn cần kết nối lại chúng và định cấu hình sau khi chuyển trang web.

» Quan trọng:

  • Nhập trang web có sẵn ở bất kỳ gói Bitrix24 nào.
  • Xuất trang web chỉ có sẵn ở các gói thương mại.
  • Chỉ bản thân trang web, cấu trúc và các khối của nó được xuất. Các tiện ích con được kết nối, kênh mở, biểu mẫu web CRM và các tích hợp khác không được xuất.
  • Nếu bạn muốn sử dụng miền của mình sau khi nhập, miền trước đó đã được liên kết với trang web, trước tiên hãy hủy liên kết miền này khỏi trang web cũ.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 47