Cấu hình các trường bắt buộc cho từng giai đoạn

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Đôi khi ta không thể điền vào tất cả các trường trong các biểu mẫu thỏa thuận (Deals) / khách hàng tiềm năng (Leads) vì bạn chưa điền các thông tin bắt buộc.

Tạo các trường cụ thể Bắt buộc với các giai đoạn cụ thể và điền vào các trường khi bạn nhận được thông tin cần thiết.

requiredfields1

Tính năng này chỉ khả dụng cho những người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional.

Cách thức hoạt động

Ví dụ: hãy tạo trường lý do Từ chối (Rejection) và làm cho thành trường Bắt buộc (Required) khi bị thất bại Giao dịch (Deal lost).

Mở thỏa thuận (Deal form) > bấm Thêm trường (Add field) > Văn bản (Text).

requiredfields2
Nhập tên trường (Field name) và kích hoạt Bắt đầu với tùy chọn giai đoạn (Required starting with stage).

requiredfields3

Theo mặc định, trường Bắt buộc là bắt buộc cho tất cả các giai đoạn.

Chỉ lựa chọn giai đoạn thất bại giao dịch (Deal lost stage only).

requiredfields4
Đã xong! Hãy tạo một thỏa thuận mới (New deal).

requiredfields5
Sau đó cố gắng thay đổi trạng thái giao dịch để thành Thỏa thuận bị mất (Deal lost). Bitrix24 sẽ yêu cầu bạn nhập lý do từ chối.

requiredfields6
Làm thế nào để sử dụng chức năng này khi làm việc? Khi bạn thực hiện một trường Bắt buộc, trường này là bắt buộc cho tất cả các giai đoạn.
Sau khi Bitrix24: Bản cập nhật Sydney được phát hành, theo mặc định, các trường Bắt buộc sẽ là bắt buộc cho các giai đoạn cuối: Trung gian và Thành công.

requiredfields7

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 242