Tùy chọn quy trình làm việc ( Workflow preferences )

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khi tạo một quy trình làm việc mới, trước tiên bạn cần phải cấu hình các tùy chọn của quy trình đó.

✏️ Nếu bạn muốn chỉnh sửa workflow hiện có, hãy chọn Workflow trên mục Feed > nhấp vào Action> Thay đổi tùy chọn dòng công việc ( Change workflow preferences )

workflowpreferences1.png Tùy chọn quy trình làm việc được chia thành ba nhóm (tab): Cài đặt, Tiêu đề và Quyền truy cập.

– Cài đặt
Tại đây bạn có thể cấu hình:

  • Tên quy trình làm việc ( Workflow name )
  • Mô tả quy trình làm việc  ( Workflow description ) – tại đây bạn có thể cung cấp thêm thông tin về quy trình làm việc
  • Sắp xếp ( Sort )nhỏ hơn là giá trị “sắp xếp”, cao hơn là workflow trong danh sách các workflow có sẵn 
  • Hình ảnh ( Image ) – hình ảnh này sẽ được hiển thị bên cạnh tên workflow trong danh sách workflow có sẵn.

workflowpreferences2.png

  • Tiêu đề:

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa chú thích cho các mục và các phần của quy trình làm việc. Ví dụ: nếu Workflow được sử dụng để phê duyệt tài liệu, bạn có thể thay đổi Thêm Element thành Thêm tài liệu.

workflowpreferences3.png

  • Truy cập

Trong tab Access , bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào dòng công việc cho nhóm, người dùng hoặc phòng ban.

workflowpreferences4.png

Ảnh

  • Hành động

Nếu bạn đang chỉnh sửa quy trình làm việc hiện có, bạn có thể click vào Hành động ở góc trên cùng bên phải.

workflowpreferences5.png

Ngoài ra, bạn có thể:

  • Xóa quy trình làm việc 
  • Sao chép workflow- cùng một workflow sẽ được thêm vào danh sách workflow in activity stream nhưng sẽ có thêm một bản (sao chép) .
  • Định cấu hình các trường dòng công việc ( configure workflow fields )

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 176