Phục hồi tác vụ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Hãy tưởng tượng bạn đã xóa một tác vụ nhưng sau đó nhận ra rằng bạn cần phải thực hiện tác vụ này. Đừng lo lắng tác vụ bị xóa không thể đảo ngược. Hãy vào Thùng rác trước và bạn có thể xóa hoàn toàn tác vụ hoặc khôi phục chúng ở đó

Các hoạt động

Mở phần Tác vụ > bấm vào Thùng khôi phục .

Tất cả các tác vụ bị xóa có thể được tìm thấy ở đây. Sử dụng bộ lọc trong trường tìm kiếm để chỉ định khoảng thời gian khi các tác vụ bị xóa.

Hình 1: Vào thùng tái chế để phục hồi tác vụ bị đã xóa

Chú ý: Chỉ người quản trị, người tạo tác vụ hoặc người giám sát tác vụ mới có thể xóa tác vụ. Tác vụ được chuyển đến thùng rác của người dùng đã xóa chúng.

Chỉ chủ sở hữu của thùng rác tác vụ hoặc quản trị viên mới có thể xóa các tác vụ không thể đảo ngược khỏi thùng rác tác vụ.

Đánh dấu các tác vụ và chọn hành động mà bạn muốn áp dụng cho các tác vụ này – Xóa hoặc khôi phục .

Hình 2: Chọn xóa vĩnh viễn hoặc phục hồi tác vụ

Quản trị viên có thể truy cập thùng rác của người dùng khác. Chỉ cần nhấp vào Mục tìm kiếm> Nhấp vào Thêm trường> Người dùng > Nhập tên người dùng.

Hình 3: Quản trị viên truy cập vào thùng rác người dùng

Chú ý: Chỉ những người đăng ký gói thương mại mới có thể khôi phục các tác vụ đã xóa.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 476