Chấm dứt dịch vụ thay đổi vùng miền

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 , chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ thay đổi vùng miền của Bitrix24.

Nó có nghĩa là gì?

Bitrix24 có thể được đăng ký ở bất kỳ vùng nào trong số 18 vùng miền như:

  • bitrix24. com
  • bitrix24. uk
  • bitrix24. eu , v.v.

Bây giờ bạn không thể thay đổi vùng miền trong địa chỉ Bitrix24 của mình. Ví dụ: từ myportal.bitrix24. chuyển sang myportal.bitrix24 . com .

Để làm gì?

Để thay đổi vùng miền, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

    1. Đăng ký tài khoản Bitrix24 mới trong khu vực mong muốn và tiếp tục hoạt động. Dịch vụ Bitrix24 không có giới hạn địa lý để đăng ký.
Mỗi khu vực có thể có những đặc thù riêng :

  • Khu vực vị trí của Bitrix24 có thể ảnh hưởng đến tốc độ truy cập tài khoản của bạn.
  • Luật địa phương của bạn có thể khác với các quy tắc của khu vực vị trí miền. Ví dụ, luật dữ liệu cá nhân và vị trí đặt máy chủ được quy định chặt chẽ ở một số quốc gia
  • Mỗi khu vực có pháp nhân nhà cung cấp riêng, các công cụ Bitrix24 riêng, các phương thức thanh toán, giá cả và đơn vị tiền tệ có sẵn và hỗ trợ đối tác.

Do đó, hãy tính đến những đặc thù này khi đăng ký trong một vùng miền cụ thể.

  1. Chuyển sang phiên bản Bitrix24 On-Premise và sử dụng miền của riêng bạn.
  2. Chuyển sang gói Professional và sử dụng miền của riêng bạn cho tài khoản Bitrix24 của bạn .
Trong trường hợp này, vùng lưu trữ dữ liệu và các quy định của vùng miền hiện tại, đơn vị tiền tệ thanh toán, Thị trường và các tính năng khác được đề cập ở trên sẽ được lưu. Hãy tính đến điều này khi di chuyển sang miền của bạn.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 4