Tích hợp hộp thư

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Webmail có sẵn cho các thuê bao gói Start +, CRM +, Standard và Professional .

Mặc dù có tin nhắn và mạng xã hội, email vẫn là một cách phổ biến để liên lạc với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp.

Webmail trong Bitrix24 được kết nối với CRM, Nhiệm vụ và Lịch.

Xử lý thư, tạo khách hàng tiềm năng chỉ bằng một cú nhấp chuột và tạo các tác vụ bằng cách kết nối địa chỉ email của bạn với Bitrix24!

Hình 1: Tích hợp hộp thư

Nó hoạt động như thế nào

Nhấp vào nút Webmail để kết nối địa chỉ email của bạn với Bitrix24.

Hình 2: Kết nối địa chỉ email với Bitrix24.

Nếu bạn không thể tìm thấy nhà cung cấp dịch vụ email của mình trong danh sách, hãy kết nối địa chỉ email của bạn qua IMAP.

Bạn sẽ cần chỉ định địa chỉ máy chủ IMAP và cổng khi định cấu hình kết nối IMAP. Bạn có thể tìm thấy các cài đặt này ở đây:

Ví dụ: hãy kết nối địa chỉ Gmail.

Nhấp vào Xác thực và đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

Hình 3: Xác thực và đăng nhập vào tài khoản Google

Cấp quyền truy cập cần thiết cho Bitrix24 bằng cách nhấp vào Cho phép.

Hình 4: Cấp quyền truy cập cần thiết cho Bitrix24

Số lượng hộp thư kết nối cho mỗi nhân viên phụ thuộc vào Bitrix24 kế hoạch .

  • Miễn phí : không có sẵn
  • Bắt đầu + : 1
  • Dự án + : không có sẵn
  • Tiêu chuẩn : 5
  • Chuyên nghiệp : 10
  • CRM + : 5

Cài đặt hộp thư

Bây giờ khi hộp thư được kết nối, bạn cần cấu hình hộp thư.

Hình 5: Cấu hình hộp thư.

Chỉ định khoảng thời gian mà hệ thống sẽ truy xuất tin nhắn trong – tuần, tháng hoặc tất cả thời gian.

Hình 6: Chỉ định khoảng thời gian mà hệ thống sẽ truy xuất tin nhắn

Bạn có thể chỉ định tên hộp thư và tên người gửi bằng cách nhấp vào Chỉnh sửa thêm tham số.

Hình 7: Chỉ định tên hộp thư và tên người gửi

Bitrix24 hỗ trợ gửi email thông qua máy chủ SMTP. Chỉ cần chỉ định địa chỉ máy chủ và cổng, đăng nhập và mật khẩu.

Hình 8: Chỉ định địa chỉ máy chủ và cổng, đăng nhập và mật khẩu.

Tích hợp CRM

Kích hoạt tùy chọn Liên kết đến CRM và tất cả các tin nhắn sẽ đến CRM.

Hình 9: Kích hoạt tùy chọn Liên kết đến CRM

Theo mặc định, Bitrix24 tự động tạo một khách hàng tiềm năng mới cho mỗi tin nhắn đến mới và tạo một liên hệ mới cho mỗi tin nhắn gửi đi mới.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định khoảng thời gian mà Bitrix24 sẽ xử lý tin nhắn.

Hình 10: Chỉ định khoảng thời gian mà Bitrix24 sẽ xử lý tin nhắn.

Bạn có thể chỉ định địa chỉ email mà Bitrix24 sẽ tạo khách hàng tiềm năng mới cho mỗi thư đến mới.

Hình 11: Tạo khách hàng tiềm năng mới cho mỗi thư đến mới.

Hàng chờ phân phối khách hàng tiềm năng và liên hệ – chỉ định nhân viên sẽ làm việc với khách hàng tiềm năng và liên hệ mới trong CRM. Khách hàng tiềm năng và liên hệ mới được phân phối đồng đều, chính xác như người dùng được xếp hàng chờ và không quan trọng người dùng có trực tuyến hay không.

Hình 12: Chỉ định nhân viên sẽ làm việc với khách hàng tiềm năng và liên hệ mới trong CRM

Truy cập hộp thư

Chỉ định nhân viên sẽ có thể xử lý tin nhắn trong hộp thư này.

Hình 13: Truy cập hộp thư

Xong! Hộp thư được cấu hình và sẵn sàng để sử dụng.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 25