Kế hoạch bán hàng (Sales plan)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Tùy chọn này chỉ khả dụng cho các thuê bao gói CRM +, Standard và Professional. Tìm hiểu thêm – Giá cả trên đám mây Cloud.

Bạn có thể đặt mục tiêu bán hàng cho từng nhân viên bán hàng của mình và theo dõi tiến trình của họ. Có hai loại nhân viên bán hàng. Đầu tiên, bạn có thể nhập một số giao dịch phải giành được trong một khoảng thời gian nhất định. Hoặc, nếu bạn thích, mục tiêu bán hàng có thể được đặt thành một doanh thu nhất định.

Dù bằng cách nào, đặt mục tiêu bán hàng là một cách tuyệt vời để thúc đẩy nhân viên của bạn và bán nhiều hơn.

Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trong phần CRM Analytics > Bán hàng (Sales) > Kế hoạch bán hàng. Nhấp vào Định cấu hình mục tiêu bán hàng.

Định cấu hình mục tiêu bán hàng:

  • chọn mốc thời gian mục tiêu – ví dụ: một kế hoạch bán hàng trong một tháng hoặc cả năm;
  • chọn mục tiêu – tổng doanh số hoặc số lượng giao dịch;
  • Hiển thị mục tiêu bán hàng – theo nhân viên, theo đường ống, toàn công ty.

Thêm nhân viên bán hàng và đặt mục tiêu cá nhân cho họ. Nhấp lưu.

Các Widget sẽ hiển thị thanh tiến độ mục tiêu bán hàng. Nhấp vào nút + bên cạnh tên người dùng để xem thêm chi tiết.

Bạn sẽ thấy thông tin về mục tiêu bán hàng cá nhân của nhân viên này:

Quyền truy cập (Access permissions)

Để định cấu hình quyền truy cập cho Mục tiêu bán hàng, vui lòng truy cập CRM > Cài đặt > Quyền (Permissions) > Quyền truy cập (Access permissions), chỉnh sửa vai trò và chọn cấp độ truy cập cho Mục tiêu bán hàng (Sales target).

Bạn chỉ có thể đặt quyền truy cập làm mục tiêu cá nhân, mục tiêu cá nhân và bộ phận truy cập, tất cả, hoặc truy cập bị từ chối. Xin lưu ý rằng cột Cập nhật (Update) cho Mục tiêu bán hàng cho phép tạo và chỉnh sửa mục tiêu.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 691