Nhiều kết nối giữa các công ty và danh bạ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Danh bạ, công ty, giao dịch và báo giá được kết nối chặt chẽ với nhau trong chu kỳ bán hàng. Như bạn đã biết Bitrix24 cho phép bạn chuyển đổi một khách hàng tiềm năng thành liên hệ + công ty + giao dịch cùng một lúc. Ngược lại, có thể cùng một liên hệ được liên kết với một số công ty hoặc một công ty được đại diện bởi một vài liên hệ. Trong trường hợp cuối cùng, một giao dịch có thể được thực hiện với các danh bạ kết nối với cùng một công ty. Hãy xem cách có thể đặt nhiều kết nối trong Bitrix24 CRM

Kết nối danh bạ với nhiều công ty

Mở biểu mẫu liên hệ và tìm trường Công ty trong  khối Giới thiệu về Liên hệ :

Hình 1: Hướng dẫn kết nối danh bạ với nhiều công ty

Ở đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các công ty liên kết đến liên hệ này.

Bạn luôn có thể thêm nhiều công ty vào danh bạ – bạn có thể tạo một công ty mới hoặc chọn một trong những công ty hiện có (được tạo trước đó). Nếu bạn chọn tạo một công ty mới – một biểu mẫu công ty mới sẽ được tự động mở – điền vào nó và lưu biểu mẫu. Điều quan trọng cần biết là bạn có thể chọn nhiều công ty cho cùng một liên hệ.

Hình 2: Hướng dẫn kết nối danh bạ với nhiều công ty

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các công ty được kết nối trong trường Công ty ở phần Giới thiệu về Liên hệ.

Hình 3: Hướng dẫn kết nối danh bạ với nhiều công ty

Kết nối công ty với nhiều danh bạ

Hoạt động kết nối này tương tự như kịch bản được mô tả ở trên (Kết nối danh bạ với nhiều công ty). Ngược lại, bạn sẽ tìm thấy kết nối danh bạ ở trong biểu mẫu của mỗi công ty:

Hình 4: Kết nối công ty với nhiều danh bạ
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 27