Hóa đơn

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
  • Khi bạn đã đóng thỏa thuận thành công, bạn cần tạo hóa đơn.

Trạng thái hóa đơn

  • Hóa đơn trong Bitrix24 có thể ở các trạng thái khác nhau. Ví dụ: khi bạn đã tạo hóa đơn, nó có trạng thái “Mới”. Khi bạn đã gửi nó cho khách hàng, nó có trạng thái “Đã gửi cho khách hàng”. Có hai trạng thái cuối cùng: “Trả tiền” và “Chưa trả tiền”.

  • Bạn có thể định cấu hình trạng thái hóa đơn trong phần CRM > Settings > Start point > Statuses and Dropdowns > Invoice statuses.

Chế độ xem danh sách, kanban và chế độ xem báo cáo

Mở phần CRM > Invoices > List để xem danh sách hóa đơn.

  • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chế độ xem Kanban

  • Xem báo cáo cho thấy bạn thống kê chi tiết của tất cả các hóa đơn.

Hoạt động có sẵn

  • Mở menu actions để xem, chỉnh sửa, sao chép, xóa hóa đơn.

  • Nhấp vào nút bánh răng để xuất hóa đơn.

Để tạo hóa đơn mới, nhấp vào nút Create invoice

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 205