Các trường tùy chỉnh trong bảng điều khiển CRM (báo cáo phân tích)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút
Trong bài viết này

Theo mặc định, Bitrix24 CRM của bạn sẽ tạo một báo cáo phân tích dựa trên các trường tiêu chuẩn (mặc định).


Nếu bạn đã thêm các trường tùy chỉnh vào CRM của mình và muốn đưa vào báo cáo, bạn cần định cấu hình đó trong Cài đặt CRM > Cài đặt biểu mẫu & báo cáo> Báo cáo phân tích (CRM Settings> Form & Report Settings > Analytical Reports):


Trên trang này, bạn có thể chọn các trường tùy chỉnh mà sẽ được thêm vào các báo cáo có sẵn (hiện tại các báo cáo có sẵn cho khách hàng tiềm năng (Lead), hóa đơn (Invoices), giao dịch (Deal)).

Chọn loại báo cáo (khách hàng tiềm năng, hóa đơn, giao dịch), nhấp vào “Thêm địa chỉ trường” (Add field) và chọn một trong các trường có sẵn.

Lưu ý: bạn chỉ có thể chọn các trường tùy chỉnh của Số& Số nguyên mà thôi.

Nếu bạn cần tạo một tùy chỉnh mới được nộp trước tiên, vui lòng truy cập CRM > Cài đặt > Cài đặt biểu mẫu & báo cáo > Trường tùy chỉnh (CRM > Settings > Form & Report Settings > Custom Fields).

Tổng cộng

Tại đây, bạn có thể thay đổi phép tính tổng mặc định & chọn hệ thống nào để đưa vào tài khoản tại đây. Tại sao bạn có thể cần điều đó ? Theo mặc định, hệ thống tính tổng tiền là tổng của tất cả các sản phẩm được thêm vào thỏa thuận.

Trong trường hợp bạn cần sử dụng các số từ các trường tùy chỉnh của mình – vui lòng nhấp vào chỉnh sửa (Edit) và chọn trường tùy chỉnh.

Nếu bạn cần phải có cả 2 con số tổng của sản phẩm được bán trong thỏa thuận này – và số trường tùy chỉnh của bạn (ví dụ: chi phí giao hàng) để được tính toán, vui lòng nhấp vào “Thêm số lượng sản phẩm” (Add product amount).


Xin lưu ý rằng các cài đặt này sẽ được áp dụng cho tất cả các báo cáo cho loại hồ sơ này (ví dụ: giao dịch (Deals)).

Quan trọng: các báo cáo yêu cầu bạn cập nhật số liệu thống kê của các thỏa thuận (Deals) để triển khai chính xác. Nếu bạn không thực hiện các cập nhật, hệ thống sẽ không thể tính toán lại các phân tích dựa trên các điều kiện mới cho các giai đoạn trước.

Xin lưu ý rằng cập nhật thống kê thỏa thuận (Deals) có thể mất một chút thời gian – từ vài phút đến vài giờ, tùy thuộc vào kích thước cơ sở dữ liệu của bạn.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 199