Thuế trong CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể sử dụng hai loại thuế trong Bitrix24 CRM:

  • Thuế phụ thuộc vào địa điểm (thuế bán hàng) – thuế này được áp dụng cho tổng số tiền đặt hàng. Thuế suất phụ thuộc vào vị trí của khách hàng.
  • Thuế phụ thuộc vào mặt hàng (VAT) – thuế này được chỉ định và áp dụng cho từng mặt hàng riêng lẻ.

Bạn có thể thêm bất kỳ khoản thuế nào trong phần CRM> Khác (More) > Cài đặt > Điểm bắt đầu (Start point)> Thuế.

  • Chèn (Add) Thuế phụ thuộc vào địa điểm

Bạn cần thêm địa điểm đầu tiên để sử dụng loại thuế này.

Trong phần Thuế (Taxes) bấm vào Cài đặt (Setting).

Chọn Thuế phụ thuộc vào vị trí (thuế bán hàng) (Location-dependent tax (sales tax)) và nhấp vào Lưu (Save).

Nhấp vào Thêm thuế(Add tax) và nhập “tên và mô tả” của nó trong biểu mẫu đã xuất hiện.

Bạn đã thêm một loại thuế mới, nhưng bạn cần định cấu hình mức thuế.
Mở thuế đã tạo và nhấp vào Thuế suất (Tax rates) > Thêm thuế suất (Add tax rate).

Nhập thuế suất và vị trí. Trong trường hợp của chúng tôi đó là quốc gia Đức (Germany).

Đừng quên để mức thuế này hoạt động (Active). Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt Bao gồm thuế(Include tax in price) trong tùy chọn giá.

Đã xong! Bây giờ khi tạo hóa đơn hoặc báo giá (Invoice & Quote), cùng với thông tin về khách hàng, bạn sẽ cần xác định vị trí của khách hàng.

Nếu có thuếcho vị trí được chỉ định, Bitrix24 sẽ tự động áp dụng nó.

  • Chèn (Add) phụ thuộc vào mặt hàng (VAT)

Trong phần Thuế bấm vào Cài đặt.

Chọn Thuế phụ thuộc vào mặt hàng (Item-dependent tax) (VAT) và nhấp vào Lưu.

Nhấp vào Thêm thuế suất VAT.

Cấu hình tham số thuế suất VAT. Đừng quên để thuếnày hoạt động (Active) và nhấp vào Lưu.

Bây giờ khi tạo hóa đơn hoặc báo giá, bạn có thể chọn thuế suất VAT cho mỗi sản phẩm.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 35