Truy cập vào danh mục sản phẩm

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Quyền truy cập CRM của Bitrix24 (Bitrix24 CRM Access Permissions), có sẵn trong CRM > Cài đặt > Quyền (Permission) , hiện không cho phép định cấu hình người dùng truy cập vào danh mục sản phẩm (Product catalog). Theo mặc định, chỉ quản trị viên tài khoản Bitrix24 mới có thể thêm sản phẩm vào danh mục. Dưới đây là cách cung cấp khả năng thêm sản phẩm vào danh mục cho người dùng tài khoản khác:

1. Mở CRM> Cài đặt > Quyền (Permissions) > Quyền truy cập (Access Permissions).
2. Truy cập có thể được trao cho vai trò. Chọn vai trò và mở nó để chỉnh sửa.
3. Kích hoạt tùy chọn “Người dùng có thể chỉnh sửa cài đặt” (“User can edit settings”).

Quan trọng: kích hoạt tùy chọn này không chỉ mở quyền truy cập vào danh mục sản phẩm mà còn cung cấp khả năng chỉnh sửa các cài đặt CRM khác.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 61