Nhiệm vụ trong dự án

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Đôi khi bạn có thể có một số nhiệm vụ liên quan với những người có trách nhiệm khác nhau. Làm việc với những nhiệm vụ như vậy ở một nơi dễ dàng hơn. Trong Bitrix24, bạn có thể liên kết các tác vụ đó với một dự án và theo dõi chúng trong phần dự án.

Cách tạo một dự án

Trước hết, bạn cần tạo một dự án mới. Khi thêm một tác vụ mới, bấm More > Create Project.

Cách tạo một dự án
Cách tạo một dự án

Khi tạo một dự án mới, hãy đảm bảo bật tùy chọn  Tasks.

Nhiệm vụ trong dự án
Nhiệm vụ trong dự án

Bất kỳ dự án cũng có ngày của nó. Điều quan trọng là chỉ định chính xác những ngày này bởi vì nếu thời hạn của nhiệm vụ được liên kết nằm ngoài ngày dự án, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

Nhiệm vụ trong dự án
Nhiệm vụ trong dự án

Dự án đã tạo được thêm vào phần Tasks > Projects. Tại đây bạn có thể xem số lượng nhiệm vụ trong các dự án, ngày dự án và hiệu suất tổng thể trong mỗi dự án.

Nhiệm vụ trong dự án
Nhiệm vụ trong dự án

Bạn cũng có thể chọn một dự án hiện có khi tạo một nhiệm vụ.

Nhiệm vụ trong dự án
Nhiệm vụ trong dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 420