Cấp độ truy cập của người dùng Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Có thể có một số cấp truy cập cho người dùng tài khoản Bitrix24:
Employee/ User: tất cả người dùng được mời mới được cấp vị trí “nhân viên” theo mặc định, nếu không được quản trị viên đặt khác.

Head of department:  người dùng được đặt làm trưởng bộ phận sẽ có quyền truy cập mở rộng vào tài khoản. Ví dụ: những người dùng như vậy sẽ có thể xem các nhiệm vụ, báo cáo công việc của cấp dưới (có sẵn trong gói Bitrix24 Professional ).

Admin istrator: người dùng đã được cấp quyền truy cập quản trị vào tài khoản.

User Extranet:  người dùng được mời vào nhóm làm việc Extranet được đánh dấu bằng biểu tượng Extranet & có quyền truy cập hạn chế vào tài khoản của bạn. Đọc thêm về Intranet (người dùng tài khoản đơn giản) so với người dùng Extranet .

Lưu ý: Xin lưu ý rằng khi bạn thêm người nhận email vào các task hoặc bài đăng Dòng hoạt động – những người nhận email này không được tính là người dùng tài khoản & không có quyền truy cập vào Bitrix24 của bạn. Những người dùng như vậy nhận được các tác vụ và cập nhật bài đăng qua email và có thể cộng tác với họ thông qua trang web Mạng Bitrix24, chỉ hiển thị bài đăng hoặc tác vụ mà người nhận email đã được mời.

Quản trị viên tài khoản

Người tạo tài khoản Bitrix24 được cấp quyền truy cập quản trị vào tài khoản theo mặc định. Khi người tạo tài khoản mời người dùng mới – bạn cũng có thể cung cấp cho họ cấp truy cập quản trị (tùy chọn sử dụng người dùng có quyền truy cập quản trị vào cổng thông tin bên trong trang hồ sơ người dùng).

Để có thể truy cập tất cả thông tin ẩn (ví dụ: tất cả các tác vụ của một người dùng cụ thể), quản trị viên tài khoản nên kích hoạt chế độ Quản trị viên trong trang Hồ sơ riêng. Nhấp vào mũi tên nhỏ bên cạnh dấu hiệu Administrator > Admin mode.

Cấp độ truy cập của người dùng Bitrix24
Cấp độ truy cập của người dùng Bitrix24

Để thoát khỏi chế độ Quản trị viên, vui lòng quay lại trang Hồ sơ của bạn và nhấp vào nút tương ứng:

Cấp độ truy cập của người dùng Bitrix24
Cấp độ truy cập của người dùng Bitrix24

Người tạo tài khoản Bitrix24 có thể (hoặc không) được đặt làm Giám sát viên (giám đốc) hàng đầu của Công ty . Điều này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào – chỉ cần kéo và thả người giám sát hiện tại sang bộ phận hoặc nhân viên khác:

Cấp độ truy cập của người dùng Bitrix24
Cấp độ truy cập của người dùng Bitrix24

Đặt người dùng khác làm người giám sát:

Cấp độ truy cập của người dùng Bitrix24
Cấp độ truy cập của người dùng Bitrix24

Vị trí giám sát viên hàng đầu cũng có thể bị bỏ trống, trong trường hợp loại tổ chức của bạn không bao gồm vai trò của người giám sát.

Xin lưu ý rằng đối với một số cài đặt tài khoản, có thể phải truy cập quản trị. Ví dụ: trang cài đặt tài khoản, ủy quyền OTP, cài đặt Thời gian & Báo cáo, v.v.

Quản trị viên truy cập dữ liệu người dùng khác

Điều quan trọng cần đề cập là mặc dù người dùng có quyền quản trị (ở chế độ quản trị viên) có thể truy cập các bài đăng, tác vụ, tệp của người dùng tài khoản khác, nơi họ chưa được cấp quyền truy cập trực tiếp, vẫn có một số khu vực vẫn riêng tư cho mỗi người dùng tài khoản :

  • Trò chuyện riêng tư của Bitrix24: các cuộc trò chuyện giữa người với người và nhóm riêng tư (không nhầm lẫn với các cuộc trò chuyện công khai!) Là riêng tư; ngay cả quản trị viên tài khoản cũng không thể truy cập chúng.

    Chi tiết về mật khẩu và thông tin đăng nhập và mật khẩu của  người dùng Bitrix24 : mỗi người dùng Bitrix24 có thông tin đăng nhập và mật khẩu riêng mà quản trị viên tài khoản không có quyền truy cập. Đăng nhập và mật khẩu người dùng chỉ có thể được thay đổi trong Mạng Bitrix24 bởi chủ sở hữu của nó.

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 435