Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với Sales Intelligence

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể kết nối cửa hàng trực tuyến của mình (ngay cả khi đó không phải là Cửa hàng trực tuyến Bitrix24) với Sales Intelligence. Sau khi định cấu hình kết nối, các đơn đặt hàng của khách hàng được thực hiện trong cửa hàng trực tuyến sẽ được hiển thị trong trường Đường dẫn khách hàng và trong các báo cáo Bitrix24.

Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với Sales Intelligence
Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với Sales Intelligence

1. Làm thế nào nó hoạt động

Có hai cách để xử lý đơn đặt hàng cửa hàng trực tuyến trong Bitrix24:

  • Thủ công – thêm thông tin về các đơn đặt hàng vào giao dịch Bitrix24 theo cách thủ công.
  • Tự động – thông tin về các đơn đặt hàng được thêm vào giao dịch Bitrix24 tự động bằng API REST.

Để đảm bảo công việc chính xác, các giao dịch cần phải có trường ID đơn hàng.
Trước tiên, bạn cần kết nối cửa hàng trực tuyến của mình với Bitrix24 trong phần Trang web riêng.

Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với Sales Intelligence
Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với Sales Intelligence
Đọc thêm trong bài viết – Hoán đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại trên trang web.

Nhấp vào Sales Intelligence —> Đơn hàng của cửa hàng web của tôi.

Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với Sales Intelligence
Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với Sales Intelligence

Chọn một trường thỏa thuận có chứa ID đơn hàng.

Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với Sales Intelligence
Kết nối cửa hàng trực tuyến của bạn với Sales Intelligence

Sau đó, bạn cần thêm một mã đặc biệt vào trang tạo đơn hàng hoặc xác nhận thanh toán.

<script>(window.b24order=window.b24order||[]).push({id: "ORDER_ID", sum: "ORDER_TOTAL"});</script>

Các tham số ORDER_ID và ORDER_TOTAL cần được thay thế bằng các tham số động chứa thông tin về ID đơn hàng và tổng đơn hàng.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 53