Kết nối các kênh mở

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Bạn có thể kết nối các trình nhắn tin và mạng xã hội với Bitrix24:

  • Trò chuyện trực tiếp
  • Viber
  • Điện báo
  • Facebook: kết nối tin nhắn
  • Facebook: kết nối bình luận
  • Instagram
  • WhatsApp
  • Mạng Bitrix24
  • Microsoft Bot Framework (Skype, Slack, Kik, Twilio, GroupMe, SMS, email, v.v.)

Danh sách này sẽ được mở rộng ngay khi các sứ giả và mạng xã hội khác sẽ phát hành API công khai của họ.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 39