Thẻ trong tác vụ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khi bạn cần phân loại tác vụ hoặc thêm từ khóa cho chúng, bạn có thể sử dụng thẻ. Cách thức hoạt động trong Bitrix24: đầu tiên bạn thêm thẻ vào biểu mẫu tác vụ, sau đó bạn có thể sử dụng bộ lọc phía trên các tác vụ để tìm các tác vụ với từ khóa cụ thể (thẻ).

Cách thêm thẻ vào các tác vụ Bitrix24

Mở biểu mẫu tác vụ mới để tạo một tác vụ mới (hoặc mở tác vụ hiện có để chỉnh sửa) và điều hướng đến phần khác bên dưới biểu mẫu, tùy chọn thẻ được liệt kê ở đó trong số các tùy chọn có sẵn, nhấp vào nó để hủy đăng ký

Hình 1: Tạo 1 tác vụ mới trong biểu mẫu tác vụ

Đi đến phần Thẻ và nhấp vào Thêm để mở biểu mẫu thẻ. Tại đây, bạn có thể thêm các thẻ mới hoặc chọn một trong những thẻ bạn đã thêm trước đó. Bạn có thể thêm hoặc chọn nhiều thẻ cho một tác vụ.

Hình 2: Thêm các thẻ cho tác vụ

Cách lọc tác vụ theo thẻ

Khi thẻ đã được thêm, bạn có thể lọc tác vụ của mình theo thẻ. Đầu tiên, nhấp vào Bộ lọc để mở và nhấp vào Thêm trường  và chọn trường Thẻ để thêm vào Bộ lọc:

Hình 3: Lọc tác vụ theo thẻ

Bây giờ, khi trường Thẻ có sẵn bên trong bộ lọc, bạn có thể nhập tên thẻ ở đó:

Hình 4: Nhập tên thẻ vào bộ lọc

Tất cả các tác vụ với thẻ này sẽ được hiển thị dưới bộ lọc sau khi điều kiện thẻ bộ lọc được áp dụng:

Hình 5: Hiển thị thẻ sau khi nhập điểu kiện vào bộ lọc

Bạn có thể mở tác vụ để kiểm tra thẻ của nó – nó sẽ được hiển thị trong tiện ích bên phải:

Hình 6: Kiểm tra thẻ trong tác vụ

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 51