Phản hồi ghi sẵn

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Phản hồi ghi sẵn là câu trả lời được xác định trước cho các câu hỏi phổ biến, cho phép bạn chèn nội dung được định dạng trước vào tin nhắn của mình.

Mỗi người quản lý bán hàng lãng phí rất nhiều thời gian để trả lời một số câu hỏi thường gặp. Để tiết kiệm thời gian của nhân viên, Bitrix24 Messenger có một công cụ tích hợp – Phản hồi ghi sẵn.

Công cụ này cho phép bạn:

  • Lưu các tin nhắn đã gửi dưới dạng phản hồi ghi sẵn.
  • Thêm phản hồi ghi sẵn mới trong khi giao tiếp với khách hàng.

Phản hồi ghi sẵn có thể được sử dụng cho bất kỳ kênh mở. Chỉ cần mở bất kỳ trò chuyện kênh mở và nhấp vào nút tương ứng:

Phản hồi được ghi nhận sẵn
Phản hồi được ghi nhận sẵn

Nhấp vào nút bên cạnh một tin nhắn đã gửi —> nhấp vào Lưu dưới dạng phản hồi ghi sẵn.

Phản hồi được ghi nhận sẵn
Phản hồi được ghi nhận sẵn

Nếu bạn muốn thêm phản hồi đóng hộp mới từ đầu, hãy nhấp vào biểu tượng phản hồi đóng hộp —> nhấp vào nút + và thêm phản hồi ghi sẵn mới.

Phản hồi được ghi nhận sẵn
Phản hồi được ghi nhận sẵn

Phản ứng ghi sẵn được chia thành các phần. Khi thêm một phản hồi đóng hộp mới, bạn có thể chọn một phần mà nó sẽ được lưu vào.

Phản hồi được ghi nhận sẵn
Phản hồi được ghi nhận sẵn

Để tạo các phần mới, nhấp vào nút bánh răng .

Phản hồi được ghi nhận sẵn
Phản hồi được ghi nhận sẵn

Tất cả các phản ứng ghi sẵn được dựa trên Danh sách . Bạn có thể tìm thấy phản hồi ghi sẵn trong phần Nhân viên —> Danh sách —> Kênh mở.

Phản hồi được ghi nhận sẵn
Phản hồi được ghi nhận sẵn

Tại đây bạn có thể thêm các phần mới hoặc phản ứng ghi sẵn. Nhấp vào nút Thêm —> chọn tùy chọn cần thiết.

Phản hồi được ghi nhận sẵn
Phản hồi được ghi nhận sẵn

Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút Hành động để định cấu hình cài đặt danh sách, tùy chỉnh các trường, hiển thị/ẩn các phần hoặc xuất danh sách sang Microsoft Excel.

Phản hồi được ghi nhận sẵn
Phản hồi được ghi nhận sẵn

Nếu bạn sử dụng một số kênh mở, bạn có thể tạo danh sách phản hồi đóng hộp duy nhất cho mỗi kênh. Chỉ cần chọn một danh sách phù hợp trong phần Hành động tự động khi định cấu hình kênh mở.

Phản hồi được ghi nhận sẵn
Phản hồi được ghi nhận sẵn
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 58