Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Hãy tìm hiểu cách định cấu hình Trang Facebook để sử dụng nó trong Sales Intelligence .
Định cấu hình Trang Facebook trong Bitrix24
Nhấp vào Sales Intelligence —> Facebook —> chỉ định mã UTM đặc biệt.

Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng
Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng

Gán một số điện thoại cho Trang Facebook.

Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng
Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng

Gán một địa chỉ email cho Trang Facebook.

Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng
Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng
Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng
Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng

Sau đó định cấu hình địa chỉ email và số điện thoại hoán đổi trên trang web của bạn.

Định cấu hình Trang Facebook
Trước hết, thêm nút hành động chính.

Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng
Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng

Ví dụ: chọn nút Gửi email.

Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng
Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng

Chỉ định địa chỉ email của bạn.

Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng
Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng

Sau đó thêm phần còn lại của thông tin liên lạc. Nhấp vào Cài đặt.

Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng
Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng

Nhấn Page Info —> thêm phần còn lại của thông tin liên lạc với Liên phần.

Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng
Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng

Thông tin này sẽ được hiển thị trên Trang Facebook của bạn.

Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng
Kết nối Trang Facebook với Thông tin bán hàng

Trang Facebook của bạn được định cấu hình và sẵn sàng hoạt động với Bitrix24 Sales Intelligence.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 28