Cách thay đổi miền

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa miền của mình khỏi trang web hoặc cửa hàng của mình, hãy truy cập trang web hoặc cài đặt cửa hàng trong menu Hoạt động. 

 Nhấp vào nút bút chì để chỉnh sửa miền.

Thay đổi miền trang web của bạn thành bất kỳ miền miễn phí nào trong vùng .bitrix24.site  trong thẻ miền phụ Bitrix24 và lưu các thay đổi.

Các bước tương tự sẽ được thực hiện đối với cửa hàng: thay đổi miền cửa hàng của bạn thành bất kỳ miền miễn phí nào trong vùng .bitrix24.shop  và lưu các thay đổi.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 119