Chèn công ty mới vào CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Công ty (Company) là một đối tượng CRM lưu giữ dữ liệu và lịch sử tương tác với công ty khách hàng (hoặc đối tác). Một công ty nói chung là một kho lưu trữ lớn trong CRM vì nó có thể chứa một số liên hệ và giao dịch và lịch sử của họ.

Cách để thêm công ty mới

Có một số cách để thêm một công ty mới vào Bitrix24 CRM:

  • Nút Thêm (Add) trong phần CRM > mục Công ty (Companies):

  • Trường khách hàng (Client) trong một thỏa thuận mới (Deal) hoặc khách hàng tiềm năng (Lead form).

Đọc thêm trong bài viết – Mẫu yếu tố CRM.


Ngoài ra, bạn có thể thêm các công ty mới bằng cách sử dụng biểu mẫu web CRM hoặc bạn có thể nhập dữ liệu các công ty.

Đọc thêm trong các bài viết – biểu mẫu web CRM và Nhập vào Bitrix24 CRM.

Hình thức công ty mới (New company form)

Theo mặc định, chỉ cần chỉ định tên Công ty là đủ để thêm một công ty mới.


Trong phần Giới thiệu về công ty (About company), bạn có thể chọn loại công ty, ngành và chỉ định doanh thu hàng năm của công ty ấy.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định số điện thoại của công ty, địa chỉ email, trang web và tin nhắn.


Để liên kết một liên hệ với một công ty, hãy chọn một liên hệ hoặc tạo một liên hệ mới trong trường tương ứng.

Đọc thêm về cách thức hoạt động trong bài viết – trường “Khách hàng” (Client) ở dạng khách hàng tiềm năng / thỏa thuận (Lead/Deal).

Bước tiếp theo là thêm chi tiết công ty. Nhấp Thêm (Add) để thêm ID VAT, địa chỉ pháp lý, chi tiết ngân hàng, …

Đọc thêm trong bài viết – Liên hệ hoặc mẫu chi tiết công ty.

Phần “Thêm” (More)

Bạn có thể chỉ định thông tin bổ sung trong phần Thêm (More): có bao nhiêu nhân viên làm việc trong công ty này và nhận xét.


Bật tùy chọn Có sẵn cho mọi người (Available to everyone) để cho phép mọi người xem và chỉnh sửa công ty này.

Đọc thêm trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 218