Công ty (Companies)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Công ty (Companies) là nơi lưu trữ CRM quan trọng có chứa thông tin liên hệ về các tổ chức. Sẽ không thành vấn đề nếu các tổ chức này là khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác của bạn.

Làm thế nào để làm việc với Công Ty (Companies)

Trước hết, bạn cần thêm một công ty mới. Đọc thêm trong bài viết – Thêm một công ty mới vào CRM.

Chuyển đến phần CRM > Công ty (Companies).


Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm công ty bạn cần. Ngoài ra, bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm trên thanh Filter.

Đọc thêm trong bài viết – Tìm kiếm trong Bitrix24 CRM.

Nhấp vào nút bánh răng để nhập / xuất công ty (Companies) hoặc bắt đầu điều khiển trùng lặp.

Đọc thêm về Nhập vào Bitrix24 CRM, Xuất dữ liệu CRM và Kiểm soát trùng lặp.

Danh sách xem (List view)

Phần Công ty (Companies) được hiển thị như một danh sách các công ty. Danh sách này chứa thông tin cơ bản về các công ty: tên công ty, hoạt động hiện tại (current activities) và ngày tạo.

Đọc thêm về chế độ xem danh sách trong Bitrix24 CRM trong bài viết – Chế độ xem danh sách trong CRM.

Nhấp vào tên công ty để mở biểu mẫu.

Đọc thêm trong bài viết – Mẫu yếu tố CRM.

Hoạt động có sẵn (Available actions)

Mở menu hành động để xem, chỉnh sửa, sao chép và xóa một công ty.


Bạn cũng có thể chọn một số công ty và sau đó chọn một hành động sẽ được áp dụng cho các công ty này.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 37