CRM Cleanup

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Khi công ty của bạn có nhiều khách hàng, khách hàng tiềm năng và giao dịch, những dữ liệu này bắt đầu sử dụng nhiều dung lượng ổ đĩa.

CRM Cleanup giúp bạn giải phóng một sốdung lượng không cần thiết.

dung lượng ổ đĩa!

Xóa các hoạt động cũ, lịch sử và tất cả dữ liệu bạn không cần nữa! 
Hoặc sử dụng các bộ lọc và xóa các giao dịch cũ hoặc dẫn rác!

CRM Cleanup
CRM Cleanup

Làm thế nào nó hoạt động

Mờ CRM > More > Settings > Other > Drive Usage.

CRM Cleanup
CRM Cleanup

Cửa sổ CRM Cleanup sẽ mở ra sau đó.

CRM Cleanup
CRM Cleanup

Ở đầu bảng, bạn có thể thấy tổng không gian được sử dụng.
Biểu đồ màu cho biết lượng không gian được sử dụng bởi các dữ liệu CRM khác nhau – giao dịch, khách hàng tiềm năng, hoạt động, v.v.

CRM Cleanup
CRM Cleanup

Ngoài ra, bạn có thể xem danh sách tất cả các yếu tố CRM.

CRM Cleanup
CRM Cleanup

Dữ liệu CRM của bạn được trình bày trong chế độ xem bảng. Hãy xem lại các cột trong bảng và lấy các giao dịch làm ví dụ:
1. Used by database tables – tổng không gian được sử dụng bởi các giao dịch (không có tệp, lịch sử và hoạt động)
2. Used by files – tệp được đính kèm với giao dịch (hình ảnh, tài liệu, v.v.)
3. Used by history  – lịch sử thay đổi
4. Used by activities – không gian được thực hiện bởi các hoạt động giao dịch (cuộc gọi, email và các cuộc họp). Ngoài ra, nó bao gồm các bản ghi âm cuộc gọi.
5. Used by files on Bitrix24.Drive – các tệp có sẵn trên Bitrix24.Drive.
6. Total space used – tổng dung lượng được sử dụng bởi các giao dịch (với tệp, lịch sử và hoạt động)

Nhấp vào nút menu bên trái từ tên của thành phần để giải phóng không gian ổ đĩa.

CRM Cleanup
CRM Cleanup

Delete deals – xóa hoàn toàn tất cả các giao dịch.
Delete activities and history for deals – chỉ xóa lịch sử và các hoạt động cho các giao dịch.

Sử dụng bộ lọc nếu bạn muốn xóa không phải tất cả các giao dịch, mà chỉ một số phần của chúng.

crmdriveusage6.png

Ví dụ: sử dụng bộ lọc để xóa tất cả các giao dịch với trạng thái Failed.

CRM Cleanup
CRM Cleanup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 183