Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Sales Intelligence trong Bitrix24 không chỉ cho phép sử dụng các tham số UTM mà còn chỉ định số điện thoại và địa chỉ email cụ thể cho các nguồn lưu lượng truy cập cụ thể để theo dõi đường dẫn của khách hàng.

1. Gán số điện thoại cho các nguồn lưu lượng

Nhấp vào Thông tin bán hàng —> Theo dõi cuộc gọi .

Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng
Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng

Thêm một số điện thoại mới vào danh sách các số điện thoại có sẵn để gán cho các nguồn lưu lượng.

Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng
Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng

Ví dụ: hãy gán số đã thêm vào trang Facebook.
Đọc thêm về kết nối trang Facebook với Sales Intelligence trong bài viết – Kết nối Trang Facebook với Sales Intelligence.

Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng
Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng

Sau đó thêm số này vào thông tin liên lạc trên trang Facebook của bạn. Khi bạn nhận được một cuộc gọi đến vào số này, trang Facebook sẽ được hiển thị trong trường đường dẫn Máy khách trong CRM làm điểm bắt đầu.

Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng
Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng

2. Gán địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng

Nhấp vào Thông tin bán hàng —> Thư.

Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng
Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng

Thêm một địa chỉ email mới vào danh sách các địa chỉ có sẵn để gán cho các nguồn lưu lượng.

Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng
Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng

Chọn địa chỉ email đã thêm và gán nó vào trang Facebook.

Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng
Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng

Sau đó thêm địa chỉ email này vào thông tin liên lạc trên trang Facebook của bạn. Khi bạn nhận được tin nhắn đến địa chỉ email này, trang Facebook sẽ được hiển thị trong trường đường dẫn Máy khách trong CRM làm điểm bắt đầu.

Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng
Gán số điện thoại và địa chỉ email cho các nguồn lưu lượng
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 17