Tiện ích mới: Kế hoạch của tôi và Lời mời

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Có các tiện ích mới ở góc trên bên phải của Bitrix24 của bạn. Chúng chứa tất cả thông tin quan trọng về Bitrix24 của bạn và có thể được truy cập từ bất kỳ trang nào.

Trong gói của tôi, bạn có thể nhận thông tin về công ty của mình: kiểm tra các tính năng của gói, kết nối điện thoại, đăng ký Bitrix24.Market, v.v.

Nếu đã đến lúc gia hạn gói của bạn, tiện ích sẽ chuyển sang màu đỏ.

Trong tiện ích Mời, bạn có thể tìm hiểu số lượng nhân viên, mời những người mới hoặc định cấu hình cấu trúc công ty.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 9