Recurring (xử lý tiếp tục lặp lại) Deals trong Bitrix24 CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Ai cần giao dịch định kỳ trong CRM? Bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng mô hình đăng ký và người lưu trữ thay vì bán hàng một lần. Khi bạn chọn khoảng thời gian phù hợp cho doanh nghiệp của mình, một thỏa thuận mới sẽ được tạo tự động khi đến lúc nói chuyện với khách hàng của bạn về việc gia hạn.
Lưu ý: Giao dịch định kỳ có sẵn cho các thuê bao gói Start+, CRM+, Standard và Professional.

Làm thế nào để nó hoạt động.

Khi thêm các giao dịch mới, bạn cần cuộn xuống phần Recurring deal. Chọn tần suất mà bạn muốn giao dịch này được lặp lại.


recurring deals

Nếu bạn muốn lặp lại giao dịch Chỉ một lần( Only once ), hãy xác định khi nào bạn muốn lặp lại giao dịch đó.

recurring deals
recurring deals

Nếu bạn muốn lặp lại một thỏa thuận thường xuyên(Regularly), bạn cần chỉ định khoảng thời gian lặp lại.
Trong trường hợp bạn đã đặt khoảng thời gian lặp lại, bạn cũng có thể định cấu hình:
1. End date ( chỉ định ngày kết thúc khi ngừng thêm giao dịch mới )
2. Maximum number of iterations (giao dịch mới sẽ không được tạo nữa sau khi đạt được số lần lặp tối đa).

recurring deals 3

Lưu các thay đổi và thỏa thuận định kỳ sẽ được tạo
Bạn có thể xem danh sách mẫu giao dịch định kỳ bằng các nhấp và nút Bánh răng -> chọn Recurring deal templates.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 176