Cách hoạt động với các sản phẩm trong Cửa Hàng CRM đã thay đổi

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

 

Tác Giả: Vera Kuchumova

 

Chúng tôi đã đơn giản hóa các hoạt động với các sản phẩm trong Cửa hàng CRM. Bạn sẽ tốn ít thời gian hơn cho việc tìm kiếm và tạo ra sản phẩm.

Danh sách sản phẩm đã thay đổi như thế nào

Trước đây, bạn không thấy các biến thể sản phẩm và hình ảnh của nó trong cửa sổ lựa chọn.

Bây giờ cửa sổ lựa chọn hiển thị hình ảnh của sản phẩm và các biến thể của sản phẩm nếu chúng có sẵn.

Thay đổi cửa sổ tìm kiếm

Trong cửa sổ tìm kiếm, bạn sẽ không chỉ thấy tên mà còn có hình ảnh của sản phẩm và giá cả.

Thay đổi sự tạo ra sản phẩm

Bạn có thể tạo sản phẩm trực tiếp trong Cửa hàng CRM. Nhập tên của sản phẩm mới và nhấp vào Tạo hoặc nhấn Ctrl / Cmd + Enter.

Điền rõ giá cả và số lượng của sản phẩm. Để chuyển trực tiếp đến thẻ sản phẩm, hãy nhấp vào mũi tên.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 213