Báo cáo chuẩn trong nhiệm vụ | Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bitrix24 có bộ báo cáo sẵn sàng sử dụng. Các báo cáo tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để theo dõi hiệu suất của nhân viên, sự tham gia của họ vào các dự án, v.v.

Bạn có thể tìm thấy các báo cáo này trong phần Tasks > Reports.

Báo cáo chuẩn trong nhiệm vụ
Báo cáo chuẩn trong nhiệm vụ

Tham gia vào các dự án

Báo cáo này cho thấy một nhân viên có bao nhiêu nhiệm vụ trong mỗi dự án và bao nhiêu thời gian dành cho các nhiệm vụ này. Sử dụng bộ lọc để chọn các dự án sẽ được thêm vào báo cáo.

bộ lọc nhiệm vụ
bộ lọc nhiệm vụ

Nhiệm vụ trong tháng này

Báo cáo này cho thấy một danh sách các nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong tháng này. Báo cáo bao gồm các nhiệm vụ đang được tiến hành, đang chờ xử lý, đã hoàn thành, hoãn lại và quá hạn. Ngoài ra, báo cáo này cho thấy khi nhiệm vụ được tạo và cạnh tranh, thời hạn nhiệm vụ, ngày bắt đầu và ưu tiên.

Nhiệm vụ trong tháng này
Nhiệm vụ trong tháng này

Báo cáo hiệu quả

Sử dụng báo cáo này để đánh giá hiệu quả của từng nhân viên trong khoảng thời gian được chỉ định. Báo cáo cho thấy số lượng nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đang tiến hành và nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng như các lĩnh vực để đánh giá hiệu quả của nhân viên của bạn:
1. Overdue – tỷ lệ phần trăm của các nhiệm vụ quá hạn từ tổng số nhiệm vụ đang tiến hành.
2. Evaluation – tỷ lệ phần trăm của các nhiệm vụ với số điểm từ tổng số nhiệm vụ đang tiến hành.
3. Efficiency – tỷ lệ phần trăm của các nhiệm vụ với điểm số tích cực từ tổng số nhiệm vụ đang tiến hành.

Báo cáo hiệu quả
Báo cáo hiệu quả

Nhiệm vụ  tháng trước

Báo cáo này cho thấy số lượng nhiệm vụ cho tháng trước và tất cả thông tin về các nhiệm vụ này (Tên, Người chịu trách nhiệm, Ưu tiên, Trạng thái, Thời gian sử dụng, Điểm).

Sử dụng bộ lọc để xem các tác vụ với các trạng thái khác nhau.

Nhiệm vụ  tháng trước
Nhiệm vụ  tháng trước

Theo dõi tài nguyên nhiệm vụ

Báo cáo này hiển thị danh sách các nhiệm vụ được thực hiện trong một dự án, bộ phận hoặc toàn bộ công ty cho giai đoạn báo cáo và thời gian sử dụng.

Theo dõi tài nguyên nhiệm vụ
Theo dõi tài nguyên nhiệm vụ

Theo dõi tài nguyên nhân viên

Sử dụng báo cáo này để xem mỗi nhân viên mất bao lâu để hoàn thành các nhiệm vụ với tùy chọn theo dõi thời gian được kích hoạt. Báo cáo có thể được chia nhỏ bởi các dự án.

Theo dõi tài nguyên nhân viên
Theo dõi tài nguyên nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 165