Hiệu quả nhiệm vụ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Làm thế nào để biết được hiệu quả nhiệm vụ của bạn?

Hiệu quả nhiệm vụ
Hiệu quả nhiệm vụ

Bitrix24 theo dõi tất cả các nhiệm vụ được giao để đo xem có bao nhiêu trong số chúng đã được hoàn thành đúng hạn và không có sự phản đối.

Chỉ số hiệu quả cung cấp cho bạn một số lợi ích. Đầu tiên, nó giúp bạn hiểu hiệu suất của cá nhân mình và nhóm. Thứ hai, bất cứ điều gì được đo lường đều dễ dàng cải thiện hơn. Cuối cùng, bạn có thể căn cứ KPI của mình vào chỉ số này và đưa ra quyết định thông minh về người được thăng chức và khen thưởng.

Cách làm việc với báo cáo hiệu quả:

Đầu tiên, định cấu hình giai đoạn báo cáo trong bộ lọc phía trên các khuôn báo cáo.

My Efficiency – chỉ số hiệu quả nhiệm vụ cá nhân của bạn. 

Tasks completed – số lượng nhiệm vụ hoàn thành trong kỳ báo cáo. 

Tasks with objections – số lượng nhiệm vụ quá hạn. 
Lưu ý:
Các nhiệm vụ, trong đó bạn có vai trò chịu trách nhiệm hoặc tham gia đều được tính

Total in progress – tổng số nhiệm vụ được giao và hoàn thành trong giai đoạn báo cáo.
Lưu ý:
Người tạo và người chịu trách nhiệm phải khác ( người dùng khác ) để thực hiện nhiệm vụ.

Hiệu quả nhiệm vụ được tính theo công thức:

Hiệu quả = 100 – ( Nhiệm vụ có sự phản đối / Tổng số tiến trình kỳ báo cáo ) * 100

Làm thế nào để xem hiệu quả của nhân viên của tôi?

Các giám sát viên có thể xem hiệu quả của nhân viên của họ trong phần  Supervising.

Hiệu quả nhiệm vụ
Hiệu quả nhiệm vụ

Nếu bạn là chủ sở hữu của một dự án, bạn có thể xem hiệu quả của các nhiệm vụ dự án trong phần Projects.

Hiệu quả nhiệm vụ
Hiệu quả nhiệm vụ

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 67